Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 24/XII/NZ/2021 Część1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5,9,13,15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków. Część2. Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn350 od komory KR 3 na kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 do komory KR 25 przy ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Tychach

Deadlines:
Published : 28-12-2021 09:23:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do między innymi: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Przedmiot zamówienia:

Część 1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5,9,13,15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.

Część 2. Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2x Dn350 do komory KR 3 na kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn 600 do komory KR 25 przy ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Tychach.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 -139 w zw. z art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w ww. ustawie, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 139 Pzp, zgodnie z którą Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Postępowanie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część, lub na wszystkie części zamówienia. Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy wynosi 2.

Przedmiot zamówienia jest częścią projektu realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim”. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 5 350 000 euro. Łączna wartość wszystkich realizowanych projektów w ramach ww. Programu przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty
 5 350 000 euro.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 189.61 2021-12-28 09:23:00 Proceeding
SWZ_wraz_z_załącznikami.zip zip 84965.74 2021-12-28 09:23:00 Proceeding
Sprostowanie opublikowane.pdf pdf 68.6 2022-01-21 11:48:26 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania.pdf pdf 783.73 2022-01-21 11:48:26 Public message
Dokumentacja_projektowa_cz2_zmieniona.zip zip 4566.36 2022-01-21 11:48:26 Public message
odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 155.11 2022-02-02 14:38:51 Public message
Informacja_z_otwarcia.pdf pdf 225.51 2022-02-11 13:26:02 Public message
Informacja_o_wynikach_postepowania.pdf pdf 339.57 2022-04-14 14:22:38 Public message

Announcements

2022-04-14 14:22 Wojciech Krężel Zawiadamiamy o udostępnieniu w załączniku informacji o wynikach postępowania dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego. (Podstawa prawna art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2022-02-11 13:26 Izabela Mastykarz Zawiadamiamy o zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert w załączniku

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-02-11 10:00 Buyer message Wartość zamówienia jaką Zamawiający przeznaczy na realizację przedmiotu zamówienia określono na kwotę łącznie 5 371 543,37 zł brutto, w tym:
Część 1. 818 700,20 zł brutto
Część 2. 4 552 843,17 zł brutto.

2022-02-02 14:38 Wojciech Krężel Informujemy o udostępnieniu w załączniku zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. (Podstawa prawna art. 135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

2022-01-21 11:48 Izabela Mastykarz Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania do Zamawiającego.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
W załączeniu odpowiedzi wraz z opublikowanym przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1.
Zamawiający dokonał zmian w dokumentacji projektowej, dołączonej pn.Dokumentacja_projektowa_cz2_zmieniona.zip
W wyniku wprowadzonych zmian, termin złożenia i otwarcia ofert zostaje przesunięty.

Sprostowanie opublik [...].pdf

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Dokumentacja_projekt [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2137