Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.25.2021 Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w m. Sławęcin i Ogorzeliny oraz na odc. Ogorzeliny – Sławęcin i Ogorzeliny – gr. powiatu

Arleta Matusik
Powiat Chojnicki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 29-12-2021 15:29:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 161.36 2021-12-29 15:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7331.11 2021-12-29 15:29:00 Proceeding
zal. 10 do SWZ Dok. projektowa.zip zip 412594.81 2021-12-29 15:29:00 Proceeding
ZP.272.25.2021 SWZ .docx docx 86.53 2021-12-29 15:29:00 Proceeding
ZP.272.25.2021 ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 11 DO SWZ.zip zip 376.74 2021-12-29 15:29:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA.docx docx 39.91 2022-01-10 14:20:02 Public message
WYJAŚNIENIE 1.pdf pdf 177.99 2022-01-10 14:20:02 Public message
WYJASNIENIA SWZ.pdf pdf 309.04 2022-01-14 13:46:25 Public message
WYJAŚNIENIA 2 .docx docx 46.87 2022-01-14 13:46:25 Public message
POLSKI ŁAD Pytania 3.docx docx 547.9 2022-01-17 14:46:46 Public message
WYJASNIENIA 3 .pdf pdf 706.35 2022-01-17 14:46:46 Public message
Zestawienie warstwy wyrównawczej AC16W na DP2638G.pdf pdf 61.74 2022-01-17 14:46:46 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie.pdf pdf 161.77 2022-01-19 15:19:19 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE.pdf pdf 37.92 2022-01-19 15:19:19 Public message
zmiana SWZ i ogłoszenia 19.01 .docx docx 34.34 2022-01-19 15:19:19 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 202.84 2022-01-19 15:19:19 Public message
WYJAŚNIENIA 4 .pdf pdf 377.21 2022-01-24 15:58:35 Public message
Pytania 4 .doc doc 51 2022-01-24 15:58:35 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf pdf 316.57 2022-01-27 15:26:47 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- platforma.pdf pdf 513.88 2022-03-08 15:05:34 Public message
ZP 272 25 2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY platforma.doc doc 91.5 2022-03-08 15:05:34 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania .pdf pdf 75.59 2022-03-22 10:48:03 Public message

Announcements

2022-03-22 10:48 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-08 15:05 Arleta Matusik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

ZP 272 25 2021 INFOR [...].doc

2022-01-27 15:26 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-01-27 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia gross 16 670 038,00 zł
2022-01-24 15:58 Arleta Matusik Wyjaśnienia SWZ

WYJAŚNIENIA 4 .pdf

Pytania 4 .doc

2022-01-19 15:19 Arleta Matusik ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„14.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
(art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 25.02.2022 r.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.”

2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje do dnia 27.01.2022 r. do godz. 09:00.”

3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 27.01.2022 r. o godz. 09:05., tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 27 stycznia 2022 roku do godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

zmiana SWZ i ogłosze [...].docx

ZMIANA TREŚCI SWZ.pd [...].pdf

2022-01-17 14:46 Arleta Matusik WYJASNIENIA 3

POLSKI ŁAD Pytania 3 [...].docx

WYJASNIENIA 3 .pdf

Zestawienie warstwy [...].pdf

2022-01-14 13:46 Arleta Matusik WYJAŚNIENIA SWZ

WYJASNIENIA SWZ.pdf

WYJAŚNIENIA 2 .docx

2022-01-10 14:20 Arleta Matusik WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIA.docx

WYJAŚNIENIE 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1889