Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP/2/2022 Usługa sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie

Deadlines:
Published : 10-01-2022 10:44:00
Placing offers : 08-04-2022 10:00:00
Offers opening : 08-04-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 120.12 2022-01-10 10:44:00 Proceeding
SWZ Sprzątanie SZP 22.docx docx 509.34 2022-01-10 10:44:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 1148.57 2022-01-10 10:44:00 Proceeding
JEDZ do zaimportowania.xml xml 144.04 2022-01-10 10:44:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 86.12 2022-01-10 10:44:00 Proceeding
Protokół z wizji lokalnej.pdf pdf 141.34 2022-01-25 09:59:42 Public message
lista obecności.pdf pdf 148.4 2022-01-25 09:59:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf pdf 67.35 2022-02-09 09:07:41 Public message
wysłane sprostowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 72.33 2022-02-15 08:50:23 Public message
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia III.pdf pdf 67.56 2022-02-21 09:13:58 Public message
Zmiana ogłoszenia IV.pdf pdf 67.36 2022-03-02 09:06:32 Public message
Zmiana ogłoszenia V.pdf pdf 67.54 2022-03-09 09:09:38 Public message
Zmiana ogłoszenia VI.pdf pdf 65.75 2022-03-16 10:49:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VII.pdf pdf 67.53 2022-03-22 09:50:49 Public message
Odpowiedzi na pytania P.pdf pdf 545.84 2022-03-22 11:12:40 Public message
Załącznik nr 1 do odpowiedzi - wzór umowy załącznik nr 11 do SWZ.docx docx 73.56 2022-03-22 11:12:40 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi - Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 57.76 2022-03-22 11:12:40 Public message
Załącznik nr 3 do odpowiedzi - Załącznik nr 4 do umowy-protokół kontroli czystości.docx docx 22.36 2022-03-22 11:12:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VIII.pdf pdf 67.54 2022-03-25 10:15:11 Public message
Odpowiedzi na pytania II.docx docx 263.56 2022-03-25 11:30:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf pdf 67.27 2022-03-30 09:05:05 Public message
Protokół z otwarcia ofert na stronę.docx docx 407.95 2022-04-08 12:35:04 Public message
Sankcje SZP 2.docx docx 283.64 2022-05-10 07:26:23 Public message

Announcements

2022-05-10 07:26 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o sankcja nałożonych na Rosję

pozdrawiam
Marlena Czyżycka-Poździoch

Sankcje SZP 2.docx

2022-04-22 10:35 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje,iż:
1. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 (Dz.Urz.UE.L Nr 111, str. 1) w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakazuje się udziału:
1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1); lub
3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub 2),
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
2. Weryfikacja powyższego zakazu, w stosunku do konkretnego podmiotu, zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
3. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Kodeksu spółek handlowych) lub rejestru akcji (art. 3281 Kodeksu spółek handlowych).
4. W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy zagraniczni zobowiązani są do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. Zdanie 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Oferta wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie odrzucona.
2022-04-08 12:35 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].docx

2022-04-08 10:00 Buyer message Wartość zamówienia, jaka będzie przekazana na realizację niniejszego zamówienia 2 600 000,00 zł brutto
2022-03-30 09:05 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IX

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-25 11:30 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania II.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2022-03-25 10:15 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VIII

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-22 11:12 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 do od [...].docx

Załącznik nr 2 do od [...].docx

Załącznik nr 3 do od [...].docx

2022-03-22 09:50 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia VII

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-16 10:49 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia VI

Zmiana ogłoszenia VI [...].pdf

2022-03-09 09:09 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V

Zmiana ogłoszenia V. [...].pdf

2022-03-02 09:06 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia IV.

Zmiana ogłoszenia IV [...].pdf

2022-02-21 09:13 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

Ogłoszenie o zmienie [...].pdf

2022-02-15 08:50 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (Zamawiający zamieszcza je nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od przekazania do publikacji).

wysłane sprostowanie [...].pdf

2022-02-09 09:07 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-25 09:59 Zamówienia Publiczne Protokół z wizji lokalnej + lista obecności Wykonawców na wizji lokalnej.

Protokół z wizji lok [...].pdf

lista obecności.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2312