Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DL.4231.1.2022.AWP Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod.-kan., gaz, c.o. w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach gminnych oraz na terenie wokół budynków mieszkalnych oraz w obiektach/budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenie wokół budynków użytkowych

Agnieszka Wojtal-Popko
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Published : 18-01-2022 08:05:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie wod.-kan., gaz, c.o. w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach gminnych oraz na terenie wokół budynków mieszkalnych oraz w obiektach/budynkach i lokalach użytkowych gminnych oraz na terenie wokół budynków użytkowych”.


2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na usuwaniu usterek oraz awarii ogólnobudowlanych i instalacyjnych wg zakresu określonego w protokole przekazania frontu robót lub w zgłoszeniu do Wykonawcy. Zadanie polega na usuwaniu usterek spowodowanych zdarzeniami losowymi lub dewastacjami. W ramach zadania należy zabezpieczać przyczyny i skutki występowania awarii zagrażających bezpieczeństwu zdrowia, życia, użytkowania i mienie.

2.2. Zakres robót każdorazowo zostanie określony przez Inspektora Nadzoru telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio i ewentualnie uzupełniany w trakcie ich prowadzenia stosownie do potrzeb i w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Inspektor Nadzoru określi również rodzaj protokołów wymaganych do sporządzenia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tryb wykonywania czynności, przykładowe roboty remontowe, usterki oraz zasady rozliczania zleconych robót określa STWiOR wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do Zaproszenia).

2.4. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w Zaproszeniu, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

2.5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 4 do Zaproszenia), który stanowi integralny Załącznik do niniejszego Zaproszenia.


3. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022 r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zaproszenie.pdf pdf 227.65 2022-01-18 08:05:00 Proceeding
STWiOR.pdf pdf 146.42 2022-01-18 08:05:00 Proceeding
załącznik nr 6.ods ods 19.3 2022-01-18 08:05:00 Proceeding
załącznik nr 7.ods ods 22.89 2022-01-18 08:05:00 Proceeding
4. Ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 102.91 2022-02-01 10:32:16 Public message

Announcements

2022-02-01 10:32 Agnieszka Wojtal-Popko Ogłoszenie wyników postępowania w załączeniu

4. Ogłoszenie wynikó [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 proszę nie wpisywać ceny/stawki - oferty zostaną ocenione na podstawie cen/stawek wskazanych w Formularzu Ofertowym 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Attachment required (0)
3 Wykaz robót - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót Attachment required (0)
4 Oświadczenie - Załącznik nr 3 do Zaproszenia - dotyczący osób posiadających badania wysokościowe do pracy na wysokości Attachment required (0)
5 Kopie uprawnień - Kopie uprawnień osób, o których mowa w pkt 4.1.lit. a)-d) Zaproszenia do złożenia oferty Attachment required (0)
6 Kopie aktualnych zaświadczeń do OIIB - Kopie aktualnych na dzień składania zaświadczeń o przynależności do właściwego oddziału Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób, o których mowa w pkt 4.1. lit. a)-b) Zaproszenia Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 252