Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00023818/01 Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku (Znak sprawy: RGPI.III.271.5.2021)

Waldemar Kościukiewicz
Gmina Barlinek Department: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Deadlines:
Published : 18-01-2022 13:37:00
Placing offers : 10-02-2022 11:00:00
Offers opening : 10-02-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ v.0.pdf pdf 811.63 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.35 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty v.0.docx docx 31.39 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia v.0.docx docx 34.38 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia (podmiot trzeci) v.0.docx docx 19.03 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu v.0.docx docx 34.95 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu (podmiot trzeci) v.0.docx docx 18.6 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o aktualnośći informacji podanych w oświadczniu z art. 125 ust. 1 PZP v.0.docx docx 35.51 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych v.0.docx docx 17 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób v.0.docx docx 15.56 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby v.0.docx docx 13.88 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - wzór informacji w zakresie przynależności do grupy kapitałowej v.0.docx docx 18.55 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Architektura, zagospodarowanie terenu.pdf pdf 35410.94 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Architektura, zagospodarowanie terenu - proj. zamienny.pdf pdf 31041.5 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Branża sanitarna.pdf pdf 10052.31 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Instalacje elektryczne.pdf pdf 5942.94 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Przyłącze wodociągowe.pdf pdf 8688.22 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 15 - Projekt zieleni.pdf pdf 7470.34 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 16 - STWIOR.pdf pdf 923.01 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 17 - STWIOR do proj. zamiennego.pdf pdf 915.23 2022-01-18 13:37:00 Proceeding
SĄDOWA PRZEDMIAR tylko do celów informacyjnych !.pdf pdf 2623.45 2022-01-20 10:36:39 Public message
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 444.54 2022-01-20 10:36:39 Public message
Wyjaśnienie nr 2.pdf pdf 387.99 2022-01-27 11:55:34 Public message
Technologia fontanny w Barlinku.pdf pdf 7014.05 2022-01-31 12:57:51 Public message
Wyjaśnienie nr 3.pdf pdf 381.76 2022-01-31 12:57:51 Public message
Ogłoszenie nr 1 o zmianie SWZ.pdf pdf 760.69 2022-01-31 13:02:17 Public message
Załącznik nr 9 - wzór umowy v.1.pdf pdf 784.77 2022-01-31 13:02:17 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 244.07 2022-02-09 07:53:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 250.13 2022-02-10 11:36:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty.pdf pdf 351.75 2022-02-16 09:54:53 Public message

Announcements

2022-02-16 09:54 Waldemar Kościukiewicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ) Gmina Barlinek zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1) ustawy pzp na zadanie „Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku”.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-10 11:36 Waldemar Kościukiewicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 – w dalszej części „ustawa pzp”) informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, powadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy pzp, pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. Gorzowskiej w Barlinku” do upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 10 stycznia 2022r. do godz. 11:00, złożono jedną ofertę.
Komisja przetargowa przystąpiła do oceny złożonej oferty.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-09 07:53 Waldemar Kościukiewicz INFORMACJA
o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, Gmina Barlinek, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku” kwotę:

1 160 000, 00 brutto

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-01-31 13:02 Waldemar Kościukiewicz OGŁOSZENIE nr 1 o zmianie SWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ogłoszonego w dnia 18 stycznia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00023818/01.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”).

Ogłoszenie nr 1 o zm [...].pdf

Załącznik nr 9 - wz [...].pdf

2022-01-31 12:57 Waldemar Kościukiewicz WYJAŚNIENIE nr 3
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ogłoszonego w dnia 18 stycznia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00023818/01.

Technologia fontanny [...].pdf

Wyjaśnienie nr 3.pdf

2022-01-27 11:55 Waldemar Kościukiewicz WYJAŚNIENIE NR 2
Na podstawie ary. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Treść i forma pytania jest niemieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

Wyjaśnienie nr 2.pdf

2022-01-20 10:36 Waldemar Kościukiewicz WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zagospodarowanie placu przy ul. Szewskiej w Barlinku”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), ogłoszonego w dnia 18 stycznia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00023818/01.

SĄDOWA PRZEDMIAR tyl [...].pdf

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 537