Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2022/KSz Zakup wraz z dostawą środka chemicznego PAX

Karolina Szczawińska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście Department: Dział inwestycji
Deadlines:
Published : 18-01-2022 14:06:00
Placing offers : 26-01-2022 12:30:00
Offers opening : 26-01-2022 13:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


1.         Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn. 12.09.2019r.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129z póżn. zm.).

2.         Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środka chemicznego: PAX XL1905 w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz (nr 1 do umowy).

3.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Okres realizacji każdego zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni kalendarzowe od dnia złożenia zamówienia.


4. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą  w postaci elektronicznej, a następnie dla najkorzystniejszej oferty w formie pisemnej:

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

4.1.     Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w SWIZ – załącznik nr 1 do oferty,

4.2.     aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

4.3.     pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,

4.4.     aktualne karty charakterystyk dla oferowanych środków chemicznych w języku polskim,

4.5.     aktualny atest PZH dla oferowanego środka chemicznego – PAX XL1905, przeznaczonego  do uzdatniania wody,

4.6.     zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty,

4.7.     oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został  prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – załącznik nr 3 do oferty,

4.8.     oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – załącznik nr 4 do oferty,

4.9.     oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - załącznik nr 5 do oferty,

4.10.  oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 6 do oferty,

4.11.  wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o  wykonaniu zamówienia własnymi siłami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do oferty.

 

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 4.1., 4.2., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. ).

5. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

cena  brutto - 100% - przedstawiona w Formularzu oferty.

6. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3. SIWZ publikacja.doc doc 271.5 2022-01-18 14:06:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 8255.55 2022-01-18 14:06:00 Proceeding
informacja o środkach zabezpieczonych na realizację zadania.docx docx 67.67 2022-01-26 12:56:43 Public message
informacja o środkach zabezpieczonych na realizację zadania.pdf pdf 195.52 2022-01-26 12:56:43 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.docx docx 67.93 2022-01-27 09:22:38 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 30.81 2022-01-27 09:22:38 Public message

Announcements

2022-01-27 09:22 Karolina Szczawińska Zamawiający poniżej publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pismo nr EA/PW/NI/0087/09/2022/KSz

zawiadomienie o unie [...].docx

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-01-26 12:56 Karolina Szczawińska Zamawiający poniżej publikuje informację o środkach przeznaczonych na realizację zadania.

informacja o środkac [...].docx

informacja o środkac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu proszę załączyć wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 8 siwz. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 121