Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.01.2022 Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż mebli w sekretariacie Nadleśnictwa Waliły

Piotr Dąbrowski
Nadleśnictwo Waliły
Deadlines:
Published : 20-01-2022 14:17:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specificationsWaliły – Stacja, 20.01.2022

Znak: SA.270.01.2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nadleśnictwo Waliły, Waliły-Stacja, ul. Białostocka 3,16-040 Gródek, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi /dostawy/ roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty której mowa w art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy PZP:

1.      Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż mebli w sekretariacie Nadleśnictwa Waliły

2.      Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 21.03.2022 r.

3.      Inne wymogi Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia: określone w zapytaniu ofertowym.

4.      Kryteria wyboru: 100% - najkorzystniejsza cena.

5.      Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

6.      Oferta winna zawierać: wartość całkowitą przedmiotu zamówienia sporządzona na ofercie wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania).

7.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej na adres: www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily do dnia 27.01.2022r. do godz.: 900, otwarcie ofert nastąpi: 27.01.2022 r. o godz.: 910.

8.      Osobą do kontaktu z wykonawcami:

·      pod względem formalnym i merytorycznym: Piotr Dąbrowski, tel.: 665 331 424 mail: piotr.dabrowski1@bialystok.lasy.gov.pl

9.      Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

10.   Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 85 713 23 00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 808.73 2022-01-20 14:17:00 Proceeding
2. Zapytanie ofertowe.pdf pdf 933.05 2022-01-20 14:17:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 977.52 2022-01-20 14:17:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - wzór oferty wykonawcy.doc doc 35.5 2022-01-20 14:17:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 - wzór umowy.doc doc 74 2022-01-20 14:17:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 - instrukcja do złożenia oferty.pdf pdf 536.75 2022-01-20 14:17:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 - obowiązek infomacyjny RODO.doc doc 32 2022-01-20 14:17:00 Proceeding
Protokoł z wyboru wykonawcy - meble.pdf pdf 803.25 2022-02-04 07:09:30 Public message

Announcements

2022-02-04 07:09 Piotr Dąbrowski W plikach do pobrania znajduje się protokół z wyboru wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Protokoł z wyboru wy [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż mebli w sekretariacie Nadleśnictwa Waliły Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony załącznik nr 2 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 21.03.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 218