Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP- 137/22/91/IR Remont obiektów, punktów radiowych i pomieszczeń łączności Komendy Stołecznej Policji

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 21-01-2022 14:01:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał do edycji.docx docx 73.1 2022-01-21 14:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1429.06 2022-01-21 14:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.37 2022-01-21 14:01:00 Proceeding
remonty_foto.rar rar 9234.47 2022-01-21 14:01:00 Proceeding
zał nr 5.pdf pdf 501.92 2022-01-21 14:01:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi WZP_338_137_22.pdf pdf 182.79 2022-02-08 10:33:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert WZP_410_137_22.pdf pdf 88.85 2022-02-11 11:21:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert, WZP-410-137-22.pdf pdf 326.09 2022-02-11 11:21:12 Public message
uniewaznienie4,5,6,7.pdf pdf 58.34 2022-02-15 15:17:40 Public message
uniezad1,137www.pdf pdf 51.62 2022-02-15 15:37:03 Public message
wyb137www.pdf pdf 86.2 2022-02-22 15:52:28 Public message
wybór www.pdf pdf 163.79 2022-02-22 15:52:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 112.34 2022-03-02 14:31:22 Public message

Announcements

2022-03-02 14:31 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-22 15:52 Sławomir Jastrzębski wybór najkorzystniejszej oferty

wyb137www.pdf

wybór www.pdf

2022-02-15 15:37 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zadaniu nr 1.

Podstawa prawna:
art. 255 pkt 2 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.
Podstawa faktyczna:
Jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.

uniezad1,137www.pdf

2022-02-15 15:17 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zadaniach nr 4-7.

Podstawa prawna:
Art. 255 pkt 1 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
Podstawa faktyczna:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.02.2022 r. do godz. 10:00 w ww. postępowaniu
w zadaniach nr 4-7 nie złożono żadnej oferty.

uniewaznienie4,5,6,7 [...].pdf

2022-02-11 11:21 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 589 000 PLN brutto, w tym:
– zadanie nr 1 - 160 000 PLN brutto,
– zadanie nr 2 - 151 000 PLN brutto,
– zadanie nr 3 - 141 000 PLN brutto,
– zadanie nr 4 - 35 000 PLN brutto,
– zadanie nr 5 - 21 000 PLN brutto,
– zadanie nr 6 - 49 000 PLN brutto,
– zadanie nr 7 - 32 000 PLN brutto.
2022-02-08 10:33 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 oraz 286 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:
Ogólne dot. wszystkich lokalizacji:
1. Czy będzie możliwość rozłączenia obecnych szaf RACK lub przeniesienie na czas wykonywanych prac. Pod szafami należy wykonać nowe posadzki (w niektórych lokalizacjach nowe wylewki).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obecne szafy RACK będą rozłączone przez Zamawiającego po uprzednim poinformowaniu o zamiarze wykonania nowych posadzek. Zamawiający informuje również, że nowe posadzki mają być wykonane we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z Programem Funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 2:
Ogólne dot. wszystkich lokalizacji:
2. W związku z lokalizacjami obiektów, wszelkie przewierty przez dach lub ścianę zewnętrzną będzie trzeba uzgodnić ze Spółdzielnią/ Wspólnotą. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji części projektowej, jeżeli powyższe uzgodnienia będą przeciągane?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji części projektowej zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale XIX § 16 ust. 4 pkt 2 oraz 5 SWZ: „Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, w następujących przypadkach:
2) gdy dochowanie terminu lub warunków świadczenia dostaw, usług lub robót budowlanych określonych w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Stron lub, których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, potwierdzone odpowiedną dokumentacją.
5) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, pomiarów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.”

Pytanie nr 3:
Lokalizacja 1.
1. Czy szafki oraz AGD znajdujące się w kuchni mają zostać wymienione na nowe?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymagać będzie jedynie montażu szafki podumywalkowej, nie będzie wymagać montażu nowych urządzeń AGD. Zamawiający informuje również, że zastane w pomieszczeniu urządzenia AGD nie należą do Komendy Stołecznej Policji, więc ich utylizację Wykonawca będzie musiał uzgodnić z administracją. Niezbędne informacje o administratorze zostaną podane po zawarciu umowy z Wykonawcą.
Pytanie nr 4:
Lokalizacja 1.
2. Sedes podczas demontażu może ulec zniszczeniu (nie był ruszany od długiego czas). W przedmiarze nie jest uwzględniona jego wymiana a tylko demontaż i ponowny montaż.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nowe brzmienie otrzymuje:
1. pkt 4.2 Branża sanitarna Roboty sanitarne – w lokalizacjach 1, 2, 3, 6 zdanie 3 Programu Funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ: „Wymiana na nową miski ustępowej wraz z podejściem”
2. pkt 4.2 Branża sanitarna Roboty sanitarne – w lokalizacjach 1, 2, 3, 6 Zdanie 5 Programu Funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ: „Wymania na nową umywalki o szer. 50 cm wraz z półpostumentem baterią stojącą i podejściem wod-kan”
3. pkt 4.2 Branża sanitarna Roboty sanitarne – w lokalizacjach 1, 2, 3, 6 Zdanie 7 Programu Funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ: „Wymiana na nowy zlewu kuchennego wraz z baterią stojącą, szafką i podejściem wod-kan”.

Pytanie nr 5:
Lokalizacja 1.
3. Pod wierzchnią warstwą posadzki znajduje się drewniana klepka. Czy klepkę również demontujemy w celu wykonania nowego podkładu pod posadzki?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że drewnianą klepkę również należy zdemontować w celu wykonania nowego podkładu pod posadzki zgodnie z pkt. 4.4 Programu Funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 6:
Lokalizacja 2
1. Co z istniejącą ścianą wraz z przeszkleniem – wyburzenie oraz ustawienie na nowo z GK wraz z naświetlem od góry?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nowe brzmienie otrzymuje pkt 4.4 Branża budowlana ppkt 1 W lokalizacjach: 1, 2, 3 zdanie 2 Programu Funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ: „Rozbiórka ścianki o gr ½ cegły z otworem okiennym - tylko lokale: 3”.

Pytanie nr 7:
Czy istnieje możliwosc wykonania posadzek żywicznych we wszystkich lokalizacjach?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie posadzek żywicznych we wszystkich lokalizacjach.Wyjaśnienia oraz zmiany zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 797