Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1.E37 TORBY KASOWE - INTERMARCHE / BRICOMARCHE - WSPÓŁPRACA CIĄGŁA : regularne dostawy paletowe na jeden magazyn

Łukasz Sobolewski
ITM Polska Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 24-01-2022 10:40:00
Placing offers : 26-01-2022 13:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Supply

Requirements and specifications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

TORBY LDPE KASOWE KOSZULKI, DKT ORAZ Z UCHEM

DLA GRUPY MUSZKIETERÓW

(INTERMARCHE I BRICOMARCHE) W POLSCE.

Data: 24.01.2022

 

 

 


 

1.    Wstęp

Grupa Muszkieterów jest największym europejskim zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców, które zarządza siecią prawie 4000 punktów handlowych i usługowych, działających we Francji, Belgii, Portugalii i Polsce.

W Polsce Grupa Muszkieterów zrzesza 370 supermarketów spożywczych Intermarché, supermarketów typu „dom i ogród” Bricomarché oraz 68 stacje benzynowe funkcjonujące przy wybranych sklepach Intermarché oraz Bricomarché.

Każdy ze sklepów jest niezależną spółką zarządzaną przez jej właściciela. Rolą centrali (ITM Polska) jest zapewnienie wsparcia w funkcjonowaniu marketu.

„ITM Polska” Sp. z o.o. (spółka zarządzająca rozwojem supermarketów Intermarché i Bricomarché ) zaprasza do postępowania ofertowego na dostawę toreb LDPE kasowych koszulek, DKT oraz z uchwytem dla Grupy Muszkieterów w Swadzimiu (centrala sklepów Intermarché oraz Bricomarché) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Adres Zamawiającego:

SCA PR Polska sp. z o.o.
ul. św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000044594, REGON 631030739, NIP 7821977018

 

Niniejszy dokument stanowi własność Zamawiającego.

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, jak również informacji w nim zawartych, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie jest zabronione. Zamawiający ma prawo zażądać, w dowolnym momencie, zwrotu wszystkich kopii niniejszego dokumentu.

Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, tj. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia. Prawo Zamówień Publicznych.

·        Zapytanie nie jest podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do spółki „ITM Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu [Spółka ITM Polska] lub innych spółek należących do Grupy Muszkieterów w Polsce, wynikających z podjęcia decyzji lub działań w procesie składania ofert przez Wykonawca.

·        Wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem oferty i odpowiedzią na zapytanie ofertowe (tzw. koszty przedstawienia oferty) nie są zwracane przez Spółkę ITM Polska.

·        Odpowiedź potencjalnego Dostawcy na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółki ITM Polska do akceptacji tej odpowiedzi w całości lub jej części.

·        ITM Polska zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania w dowolnym czasie.

·        Akceptacja odpowiedzi Wykonawcy na zapytanie ofertowe nie powoduje żadnego zobowiązania Spółki ITM Polska  w stosunku do potencjalnego Dostawcy dopóki nie zostanie podpisana umowa handlowa.

·        Wiążącą wersją językową zapytania ofertowego jest dokument zapytania sporządzony w języku polskim. W przypadku, gdyby powstały tłumaczenia dokumentu zapytania w innym języku albo negocjacje językowe odbywały się w innym języku niż język polski, rozstrzygająca znaczenie ma zawsze wersja zapytania sporządzona w języku polskim oraz przepisy obowiązujące prawodawstwie polskim.

·        Termin ważności oferty sugerowany 30 dni.

Wymagania dotyczące oferty

1.                Wykonawca winien posiadać uprawniania do wykonywania działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.                Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia.

3.                Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

4.                Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie przedmiotu zamówienia.

5.                Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oferty w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus

6.                Pola tabel muszą być wypełnione wymaganymi wartościami / informacjami, nie dopuszcza się odesłań do innych części oferty lub załączników oferty. Oferty, których wersje elektroniczne zostaną dostarczone w innych formatach niż wymagane nie będą rozpatrywane.

7.                Finalnie oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy, a w przypadku podpisania jej przez ustanowionego pełnomocnika, należy dostarczyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji,  w jęz. polskim. Należy podpisaną ofertę w pliku pdf załączyć do postępowania na platformie zakupowej.

8.                Z postępowania ofertowego wyklucza się oferty częściowe, nieobejmujące całego przedmiotu zamówienia, chyba że Wykonawca zaproponuje rozwiązanie alternatywne

9.                Preferowane referencje od kluczowych klientów, z którymi Wykonawca współpracował w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie odpowiadającym niniejszemu zapytaniu ofertowemu.

10.             Obligatoryjne załączniki do oferty: aktualne dokumenty rejestrowe firmy: aktualny odpis dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON.

11.             Obligatoryjne dołączony wypełniony plik kwestionariusza:  „Załącznik nr 3 - KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY”

12.             Obligatoryjnie proszę dołączyć specyfikację techniczną zaproponowanych produktów.

13.             Wybrany Wykonawca będzie wykonywał czynności zgodne z warunkami zawartymi w umowie zawartej z ITM Polska lub SCA PR POLSKA.

14.             Sugerowane jest załączenie propozycji umowy współpracy.

15.             Warunki płatności.

a.      Cena musi uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia zadeklarowaną w ofercie czynności będących kryterium oceny oferty.

b.      Koszt winien być skalkulowany w formie koszt netto za 1000szt. produktu

c.      Płatność będzie realizowana przez spółkę SCA PRO POLSKA za wykonaną kompleksowo usługę w cyklach miesięcznych,

d.      Termin płatności – nie krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia poprawnie dostarczonej faktury VAT wraz z załączonym protokołem.

e.      Wybrany dostawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności.

f.       Oferent przyjmuje do wiadomości, że w docelowym kontrakcie „SCA PR POLSKA”  zastosuje kary umowne:

·        Za opóźnienie,

·        Za niewykonanie usługi,

·        Za brak poufności.

Kryterium oceny oferty

1.      cena,

2.      czas dostawy produktów

3.      parametry techniczne produktów

4.      termin płatności,

5.      czas umowy

6.      warunki gwarancja

7.      zgodność ze specyfikacją,

8.      zgodność z obowiązującymi w POLSCE i UE przepisami,

9.      referencje

 

 

Terminy związane z postępowaniem

1.    Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus do dnia 26.01.2022 do godziny 13:00.

2.    Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3.    W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" ,

- pytania prosimy zgłaszać w dniach 24.01.2022 - 26.01.2022,

- pytania związane z obsługą platformy, proszę kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

4. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

5. Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

 

2.    Wymagania wobec zakresu oferty / produktów

Celem przetargu jest ustalenie warunków zakupu toreb kasowych:.

OPIS / Specyfikacja:

1) TORBA KASOWA  „koszulka” dla sieci sklepów Intermarche.

Torba koszulka z LOGO INTERMARCHE (UWAGA PRZETARCIA NA LOGO) – wraz z kodem kreskowym i QR CODE, grubość 55 / 50 / 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa (LDPE) z uchwytem typu KOSZULKA, druk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach. Torba w 3 różnych rodzajach grafik.

Wymóg atestu : przeznaczone do  kontaktu z żywnością.

Format: 30 (szerokość) x 55-56 (wysokość) + 14 (zakładka boczna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie takiej samej grafiki.

Przykładowe pakowanie  na 1 palecie: 32 kartony na palecie, 8 warstw x 4 kartony na warstwie, mix karton na warstwie z różnym nadrukiem torby Intermarche. MIX kartonów z 3 grafikami.

Koszty klisz i matryc i przygotowani po stronie Dostawcy.

Nakład miesięczny około: 700 000 - 800 000szt. razem wszystkich toreb (3 różne grafiki).

Dostawy na paletach Euro na wywołanie. Koszt dostawy po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu).

Przykładowe grafiki załączniki :” Optymista koszulka IM – 1”, „Optymista koszulka IM – 2”, „Optymista koszulka IM – 3”.

 

 

 

 

 

2) TORBA KASOWA  „koszulka” dla sieci sklepów Bricomarche.

 

Torba koszulka z LOGO BRICOMARCHE – wraz z kodem kreskowym i QR CODE, grubość 55 / 50 / 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa (LDPE) z uchwytem typu KOSZULKA, druk: 1-stronny, 3-kolorowy.

Wymóg atestu : przeznaczone do  kontaktu z żywnością.

Format: 30 (szerokość) x 55-56 (wysokość) + 14 (zakładka boczna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie takiej samej grafiki.

Przykładowe pakowanie  na 1 palecie: 32 kartony na palecie, 8 warstw x 4 kartony na warstwie.

Koszty klisz i matryc i przygotowani po stronie Dostawcy.

Nakład miesięczny około: 50 000 - 70 000szt.

Dostawy na paletach Euro na wywołanie. Koszt dostawy po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu).

Przykładowa grafika załącznik : „BM podgląd”.

 

 

3) TORBY  KASOWE DKT z uchwytem typu market - DLA INTERMARCHE

 

TORBA KASOWA - Torba z uchwytem typu market DKT  z LOGO INTERMARCHE – wraz z kodem kreskowym (dostarczony w projekcie), druk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach, torba z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), grubość 55 / 50 / 45 my.

 

Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie.  

Koszty klisz, matryc i przygotowania po stronie Dostawcy.   

Wymóg atestu : przeznaczone do  kontaktu z żywnością.

Nakład miesięczny około: 90 000 - 110 000szt.

Dostawy w stałej współpracy na paletach Euro jednorazowo od 10 - 33 palet na wywołanie w terminie realizacji 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Koszt dostawy po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu).

Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. 

Konfekcjonowanie : wg. rozdzielnika wg. kodów, w kartonach, na paletach Euro, 

Opis na produkcie: nazwa produktu, kod ITEM8 (kod nadany w zamówieniu dla produktu przez zamawiającego), kod EAN oraz cechy, pakowanie itp.

Przykładowa grafika załącznik : „LDPE INTERMARCHE”.

 

4) TORBY  KASOWE DKT z uchwytem typu market - DLA BRICOMARCHE

 

TORBA KASOWA - Torba z uchwytem typu market DKT  z LOGO BRICOMARCHE – wraz z kodem kreskowym (dostarczony w projekcie), druk: 2-stronny, 3-kolorowy taki sam po obydwu stronach, torba z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), grubość 55 / 50 / 45 my.

 

Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie.  

Koszty klisz, matryc i przygotowania po stronie Dostawcy.   

Wymóg atestu : przeznaczone do  kontaktu z żywnością.

Nakład miesięczny około: 20 000 - 30 000szt.

Dostawy w stałej współpracy na paletach Euro jednorazowo od 10 - 33 palet na wywołanie w terminie realizacji 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Koszt dostawy po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu).

Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. 

Konfekcjonowanie : wg. rozdzielnika wg. kodów, w kartonach, na paletach Euro, 

Opis na produkcie: nazwa produktu, kod ITEM8 (kod nadany w zamówieniu dla produktu przez zamawiającego), kod EAN oraz cechy, pakowanie itp.

Przykładowa grafika załączniki : „bm torba ldpe”, „Bricomarche”.

 

 

5) TORBY  KASOWE DKT z uchwytem typu market - MUSZKIETEROWIE

 

TORBA KASOWA - Torba z uchwytem typu market DKT  z LOGO MUSZKIETEROWIE – wraz z kodem kreskowym (dostarczony w projekcie), druk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach, torba z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), grubość 55 / 50 / 45 my.

 

Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie.  

Koszty klisz, matryc i przygotowania po stronie Dostawcy.   

Wymóg atestu : przeznaczone do  kontaktu z żywnością.

Nakład miesięczny około: 80 000 - 90 000szt.

Dostawy w stałej współpracy na paletach Euro jednorazowo od 10 - 33 palet na wywołanie w terminie realizacji 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Koszt dostawy po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu).

Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. 

Konfekcjonowanie : wg. rozdzielnika wg. kodów, w kartonach, na paletach Euro, 

Opis na produkcie: nazwa produktu, kod ITEM8 (kod nadany w zamówieniu dla produktu przez zamawiającego), kod EAN oraz cechy, pakowanie itp.

Przykładowa grafika załączniki : „Muszkieter”, „Muszkieterww”

 

 

6) TORBY  KASOWE DKT  Z UCHEM z LOGO INTERMARCHE (logo  z przetarciem) 

 

 TORBA KASOWA Z UCHEM z LOGO INTERMARCHE (logo  z przetarciem) – wraz z kodem kreskowym (dostarczony w projekcie), grubość 55 / 50 / 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa (LDPE) z uchwytem : taśmowy biały 180my z podwójnie założoną folią, druk: 2-stronny, np. 2-kolorowy.

Torba w 1 rodzaju  grafiki.

Wymóg atestu : przeznaczone do  kontaktu z żywnością. 

Format: 45-46 (szerokość) x 51 wysokość) + 8 (zakładka denna) cm, pakowane po 250szt.

Koszty klisz, matryc i przygotowania po stronie Dostawcy.   

Nakład miesięczny około: 10 000 - 20 000szt.  toreb.

Dostawy na paletach Euro jednorazowo od 10 - 33 palet na wywołanie w terminie realizacji 7 dni roboczych.

Koszt dostawy po stronie dostawcy (tj. w cenie produktu).

Dostawy w stałej współpracy na paletach Euro jednorazowo od 10 - 33 palet na wywołanie w terminie realizacji 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. 

Konfekcjonowanie : wg. rozdzielnika wg. kodów, w kartonach, na paletach Euro, 

Opis na produkcie: nazwa produktu, kod ITEM8 (kod nadany w zamówieniu dla produktu przez zamawiającego), kod EAN oraz cechy, pakowanie itp.

Przykładowa grafika załącznik : „plik poglądowy projektu LDPE z uchem ... i jak tu się nie cieszyć Intermarche”.

 

 

1.      Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU.

2.      Konfekcjonowanie : wg. rozdzielnika wg. kodów, w kartonach, na paletach Euro,

3.      Transport w cenie,

4.      Opis na produkcie: nazwa produktu kod ITEM8, EAN oraz cechy, pakowanie itp.

 

Miejsce dostawy: ITM Baza Poznańska sp. z o.o., Ul. Św. Mikołaja 3, 62-080 Swadzim.

Data dostawy :  pierwsza dostawa  najlepiej w lutym 2022 ( po  złożenia zamówienia i akceptacji projektu), potem  dostawy do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Płatnik:  SCA PR Polska sp. z o.o.
ul. św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000044594, REGON 631030739, NIP 7821977018
Kapitał zakładowy 20 000 000,00 zł

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RFQ 1.E08 TORBY KASOWE LDPE.pdf pdf 952.9 2022-01-24 10:40:00 Proceeding
Optymista koszulka IM - 3.jpg jpg 75.24 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
Optymista koszulka IM - 1.jpg jpg 70.59 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
Optymista koszulka IM - 2.jpg jpg 68.9 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
BM podgląd.jpg jpg 463.18 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
LDPE INTERMARCHE.jpg jpg 123.11 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
bm torba ldpe.jpg jpg 115.52 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
Bricomarche.jpg jpg 247.84 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
Muszkieter.jpg jpg 309.78 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
Muszkieterww.jpg jpg 115.1 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
PLIKPO~1.PNG PNG 50.32 2022-01-24 10:40:00 Subject of the order
Załącznik nr 3 - KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY.xlsx xlsx 31.8 2022-01-24 10:40:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 TORBY czysty LDPE 55 my KASOWE KOSZULKI - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 30 (szerokość) x 55-56 (wysokość) + 14(zakładka boczna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. W każdym kartonie znajduje się tylko jeden rodzaj nadruku. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie) i QR CODE (dostarczony w projekcie), grubość 55 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu KOSZULKA, nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo INTERMARCHE (logo z przetarciem). Torba w 3 różnych rodzajach grafik wg. załączonych przykładów.

Optymista koszulka I [...].jpg

Optymista koszulka I [...].jpg

Optymista koszulka I [...].jpg

1 / 1000 pc. - (0)
2 TORBY czysty LDPE 55 my KASOWE KOSZULKI - DLA BRICOMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 30 (szerokość) x 55-56 (wysokość) + 14(zakładka boczna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. W każdym kartonie znajduje się tylko jeden rodzaj nadruku. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie) i QR CODE (dostarczony w projekcie), grubość 55 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu KOSZULKA, nadruk: 1-stronny, 3-kolorowy z logo BRICOMARCHE. Torba w 1 rodzaju grafiki wg. załączonych przykładu.

BM podgląd.jpg

1 / 1000 pc. - (0)
3 TORBY czysty LDPE 55 my KASOWE DKT z uchwytem typu market - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 55 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo INTERMARCHE. Grafika wg. załączonego przykładu.

LDPE INTERMARCHE.jpg

1 / 1000 pc. - (0)
4 TORBY czysty LDPE 55 my KASOWE DKT z uchwytem typu market- DLA BRICOMRCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 55 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 3-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo BRICOMARCHE. Grafika wg. załączonego przykładu.

bm torba ldpe.jpg

Bricomarche.jpg

1 / 1000 pc. - (0)
5 TORBY czysty LDPE 55 my KASOWE DKT z uchwytem typu market - MUSZKIETEROWIE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 55 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo MUSZKIETEROWIE. Grafika wg. załączonego przykładu.

Muszkieter.jpg

Muszkieterww.jpg

1 / 1000 pc. - (0)
6 TORBY czysty LDPE 55 my KASOWE Z UCHWYTEM - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45-46 (szerokość) x 51 wysokość) + 8 (zakładka denna) cm, pakowane po 250szt. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 55 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa (LDPE) z uchwytem, nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy z logo INTERMARCHE (logo z przetarciem). Torba w 1 rodzaju grafiki wg. załączonego przykładu.

PLIKPO~1.PNG

1 / 1000 pc. - (0)
7 TORBY czysty LDPE 50 my KASOWE KOSZULKI - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 30 (szerokość) x 55-56 (wysokość) + 14(zakładka boczna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. W każdym kartonie znajduje się tylko jeden rodzaj nadruku. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie) i QR CODE (dostarczony w projekcie), grubość 50 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu KOSZULKA, nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo INTERMARCHE (logo z przetarciem). Torba w 3 różnych rodzajach grafik wg. załączonych przykładów. 1 / 1000 pc. - (0)
8 TORBY czysty LDPE 50 my KASOWE KOSZULKI - DLA BRICOMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 30 (szerokość) x 55-56 (wysokość) + 14(zakładka boczna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. W każdym kartonie znajduje się tylko jeden rodzaj nadruku. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie) i QR CODE (dostarczony w projekcie), grubość 50 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu KOSZULKA, nadruk: 1-stronny, 3-kolorowy z logo BRICOMARCHE. Torba w 1 rodzaju grafiki wg. załączonych przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
9 TORBY czysty LDPE 50 my KASOWE DKT z uchwytem typu market - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 50 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo INTERMARCHE. Grafika wg. załączonego przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
10 TORBY czysty LDPE 50 my KASOWE DKT z uchwytem typu market- DLA BRICOMRCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 50 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 3-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo BRICOMARCHE. Grafika wg. załączonego przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
11 TORBY czysty LDPE 50 my KASOWE DKT z uchwytem typu market - MUSZKIETEROWIE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 50 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo MUSZKIETEROWIE. Grafika wg. załączonego przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
12 TORBY czysty LDPE 50 my KASOWE Z UCHWYTEM - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45-46 (szerokość) x 51 wysokość) + 8 (zakładka denna) cm, pakowane po 250szt. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 50 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa (LDPE) z uchwytem, nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy z logo INTERMARCHE (logo z przetarciem). Torba w 1 rodzaju grafiki wg. załączonego przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
13 TORBY czysty LDPE 45 my KASOWE KOSZULKI - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 30 (szerokość) x 55-56 (wysokość) + 14(zakładka boczna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. W każdym kartonie znajduje się tylko jeden rodzaj nadruku. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie) i QR CODE (dostarczony w projekcie), grubość 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu KOSZULKA, nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo INTERMARCHE (logo z przetarciem). Torba w 3 różnych rodzajach grafik wg. załączonych przykładów. 1 / 1000 pc. - (0)
14 TORBY czysty LDPE 45 my KASOWE KOSZULKI - DLA BRICOMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 30 (szerokość) x 55-56 (wysokość) + 14(zakładka boczna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. W każdym kartonie znajduje się tylko jeden rodzaj nadruku. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie) i QR CODE (dostarczony w projekcie), grubość 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu KOSZULKA, nadruk: 1-stronny, 3-kolorowy z logo BRICOMARCHE. Torba w 1 rodzaju grafiki wg. załączonych przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
15 TORBY czysty LDPE 45 my KASOWE DKT z uchwytem typu market - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo INTERMARCHE. Grafika wg. załączonego przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
16 TORBY czysty LDPE 45 my KASOWE DKT z uchwytem typu market- DLA BRICOMRCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 3-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo BRICOMARCHE. Grafika wg. załączonego przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
17 TORBY czysty LDPE 45 my KASOWE DKT z uchwytem typu market - MUSZKIETEROWIE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45/46 (szerokość) x 50 (wysokość) + 10 (zakładka denna) cm, pakowane po 500szt. w kartonie. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa czysty 100% LDPE z uchwytem typu market z wklejoną wkładką wzmacniającą (DKT), nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy taki sam po obydwu stronach z logo MUSZKIETEROWIE. Grafika wg. załączonego przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
18 TORBY czysty LDPE 45 my KASOWE Z UCHWYTEM - DLA INTERMARCHE Cena za 1000szt. toreb. Format: 45-46 (szerokość) x 51 wysokość) + 8 (zakładka denna) cm, pakowane po 250szt. Na każdej torbie umieszczony kod kreskowy (dostarczony w projekcie), grubość 45 my, biała zabarwiona folia wysokociśnieniowa (LDPE) z uchwytem, nadruk: 2-stronny, 2-kolorowy z logo INTERMARCHE (logo z przetarciem). Torba w 1 rodzaju grafiki wg. załączonego przykładu. 1 / 1000 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 4.4849 PLN, EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 10% przelew 30 dni, proszę potwierdzić lub zaproponować dłuższy (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Referencje - Referencje od kluczowych Klientów, z którymi Oferent współpracuje w bieżącym i poprzednim roku (sugerowane 3szt.). Proszę jeżeli to możliwe załączyć je tutaj. (0)
5 Kwestionariusz 10% Proszę o wypełnienie kwestionariusza w pliku: "Załącznik nr 3 - KWESTIONARIUSZ DOSTAWCY" i go załączyć.

Załącznik nr 3 - KWE [...].xlsx

(0)
6 Termin ważności oferty - Proszę potwierdzić 30 dniowy termin ważności oferty lub zaproponować inny. Proszę potwierdzić. (0)
7 Aktualne dokumenty rejestrowe firmy: - Aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON. Proszę je załączyć. (0)
8 Sprawozdanie finansowe za ostatni rok - Sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Proszę je załączyć. (0)
9 Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US - Pisemne oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu ZUS i US. Proszę je załączyć. (0)
10 Stałość ceny po podpisaniu umowy 10% Proszę określić stałość ceny podpisaniu umowy współpracy. (0)
11 Wymóg atestu - Proszę wskazać, czy oferowane torby mają atest przeznaczone do kontaktu z żywnością. (0)
12 Dostawa pierwszej: ilość dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia. 10% Proszę podać ilość dni kalendarzowych potrzebnych na dostawę pierwszej partii (33 palet) oraz potwierdzić możliwość kolejnych dostawy do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. (0)
13 Koszty klisz i matryc i przygotowania po stronie Dostawcy. - Koszty klisz i matryc i przygotowania po stronie Dostawcy. Proszę potwierdzić. (0)
14 Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. - Produkt zgodny z normą branżową, prawem POLSKIM i EU. Proszę potwierdzić. (0)
15 Możliwości dostaw - Nakład miesięczny około: 950 000 - 1 120 000szt. razem wszystkich toreb. Proszę potwierdzić. (0)
16 Informacje o firmie: - a. Nazwa firmy, b. Adres siedziby, c. Telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty. Proszę podać powyższe dane. (0)
17 Pakowanie : mix kasowe LDPE INTERMARCHE - Pakowanie na 1 palecie: mix kartonów z różnymi grafikami na każdej warstwie, tj. obligatoryjnie w każdej warstwie muszą wystąpić 3 rodzaje nadruków. Proszę potwierdzić. (0)
18 Umowa o zachowanie poufności. - Wybrany dostawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności. Proszę potwierdzić. (0)
19 Próbki toreb - Proszę potwierdzić możliwość dostarczenia bezpłatnych próbek toreb na życzenie na adres siedziby ITM POLSKA: - dotychczas realizowane torby (najlepiej zbliżone parametrami do zapytania, oznakowane nazwą dostawcy, rodzajem surowca, grubością itp), oraz - próbek po podpisaniu umowy przy pierwszej dostawie towaru. Proszę potwierdzić. (0)
20 Dokumenty technicze - Proszę załączyć dokumenty techniczne produktu / folii itp. (0)
Unlock the form

The number of page views: 120