Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szp/FZ–85/2021 USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Jacek Banaszak
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-01-2022 13:46:00
Placing offers : 24-02-2022 09:00:00
Offers opening : 24-02-2022 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a oraz Oddziału Zamiejscowego przy ul. Poświęckiej 8 (dz. Nr 27/4,AM-7, obr. Poświętne).


Szczegółowy zakres usługi został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.


w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (24-01-2022).pdf pdf 120.55 2022-01-24 13:46:00 Proceeding
SWZ_85.pdf pdf 5073.28 2022-01-24 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 83 2022-01-24 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia.doc doc 32.5 2022-01-24 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc doc 36 2022-01-24 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - OPZ ochrona.docx docx 944.95 2022-01-24 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - 10 - Oświadczenia Wykonawcy.docx docx 20.96 2022-01-24 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 52 2022-01-24 13:46:00 Proceeding
Informacja nr 1.pdf pdf 744.92 2022-01-28 09:48:34 Public message
Informacja nr 1.doc doc 215.5 2022-01-28 09:48:34 Public message
załącznik nr 2 - wzór umowy - modyfikacja.docx docx 50.25 2022-02-09 13:53:06 Public message
Załącznik nr 6 - OPZ ochrona - modyfikacja.docx docx 1050.27 2022-02-09 13:53:06 Public message
Załącznik nr 7 - 10 - Oświadczenia Wykonawcy - Modyfikacja.docx docx 21.47 2022-02-09 13:53:06 Public message
Informacja nr 2.docx docx 202.84 2022-02-09 13:53:06 Public message
Informacja nr 2.pdf pdf 4837.68 2022-02-09 13:53:06 Public message
SWZ_85 - modyfikacja.doc doc 310 2022-02-09 13:53:06 Public message
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - modyfikacja.doc doc 91 2022-02-09 13:53:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09-02-2022).pdf pdf 55.39 2022-02-09 13:53:06 Public message
Informacja nr 3.pdf pdf 1290.47 2022-02-16 11:15:40 Public message
SWZ_85 - modyfikacja 2.pdf pdf 931.89 2022-02-16 11:15:40 Public message
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - modyfikacja 2.doc doc 92 2022-02-16 11:15:40 Public message
Informacja nr 3.doc doc 218.5 2022-02-16 11:15:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16-02-2022).pdf pdf 46.04 2022-02-16 11:15:40 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc doc 45 2022-02-24 10:35:38 Public message
Wyniki postępowania.pdf pdf 558.63 2022-03-21 13:51:02 Public message
Wyniki postępowania.docx docx 111.52 2022-03-21 13:51:02 Public message
Unieważnienie wyboru.pdf pdf 201.01 2022-03-25 11:08:30 Public message
Unieważnienie wyboru.doc doc 134.5 2022-03-25 11:08:30 Public message
Wyniki postępowania — 2.pdf pdf 561.25 2022-03-29 11:54:12 Public message
Wyniki postępowania — 2.docx docx 111.54 2022-03-29 11:54:12 Public message

Announcements

2022-03-29 11:54 Jacek Banaszak Wyniki postępowania

Wyniki postępowania [...].pdf

Wyniki postępowania [...].docx

2022-03-25 11:08 Jacek Banaszak Unieważnienie wyboru

Unieważnienie wyboru [...].pdf

Unieważnienie wyboru [...].doc

2022-03-21 13:51 Jacek Banaszak Wyniki postępowania

Wyniki postępowania. [...].pdf

Wyniki postępowania. [...].docx

2022-02-24 10:35 Monika Wojciechowska Zestawienie ofert z otwarcia w dniu 24.02.2022

Zbiorcze zestawienie [...].doc

2022-02-24 09:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE, JAKA ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Stosownie do wymogu art. 221 ust 4 uPzp, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie Zamówienia pn.: USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU przeznaczył kwotę 2926805,00 zł gross
2022-02-16 11:15 Jacek Banaszak Informacja nr 3 dla Wykonawców.

Informacja nr 3.pdf

SWZ_85 - modyfikacja [...].pdf

Załącznik nr 1 Formu [...].doc

Informacja nr 3.doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-09 13:53 Jacek Banaszak Informacja nr 2 dla Wykonawców - zmiana terminu składania ofert

załącznik nr 2 - wzó [...].docx

Załącznik nr 6 - OPZ [...].docx

Załącznik nr 7 - 10 [...].docx

Informacja nr 2.docx

Informacja nr 2.pdf

SWZ_85 - modyfikacja [...].doc

Załącznik nr 1 Formu [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-28 09:48 Jacek Banaszak Informacja nr 1 dla Wykonawców

Informacja nr 1.pdf

Informacja nr 1.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 832