Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5503/004/2022 Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 25-01-2022 12:28:00
Placing offers : 11-02-2022 09:00:00
Offers opening : 11-02-2022 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

 

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”.

 

1.    Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

a)    Znak procedury (numer ogłoszenia): LI/5503/004/2022.

b)    Data zamieszczenia: 25.01.2022 r.

c)     Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 11 lutego br., do godz. 900 na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 –202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny) lub z wykorzystaniem platformę zakupową.

d)    Ofertę można złożyć, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem: „Przetarg ofertowy LI/5503/004/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 11 lutego 2022 roku” lub z wykorzystaniem platformy zakupowej.

e)    Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 1 do niniejszego postępowania) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

f)     Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.

g)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

h)    Oferta musi zawierać:

·          Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

·          Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.

·          Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i potwierdzenia jej warunków i podpisania umowy.

i)      Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 roku, o godz. 930 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I p.).

j)     Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.


2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych będących własnością Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w okresie od 01.03.2022 roku do 31.03.2024 roku.


3.    Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)    Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny.

b)    Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c)     Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

·          Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·          Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)    Informacje przebiegu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (na podstronie „zapytania ofertowe”):

http://www.szpitaljp2.krakow.pl/

e)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

f)     W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

g)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Justyna Bundyra

+48 12 614 24 57, j.bundyra@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_ofertowe_25_01_2022.pdf pdf 370.45 2022-01-25 12:28:00 Proceeding
LI.5503.004.2022-Formularz.docx docx 17.21 2022-01-27 08:06:10 Proceeding
LI.5503.004.2022-Wzor-umowy.pdf pdf 641.55 2022-01-27 08:06:10 Proceeding
LI_5503_004_2022_Odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 612.7 2022-02-07 09:33:11 Proceeding
LI_5503_004_2022_formularz_ofertowy_aktualizacja.docx docx 17.5 2022-01-27 08:10:22 Subject of the order
LI_5503_004_2022_Wzór_umowy_aktualizacja.pdf pdf 663.97 2022-01-27 08:11:39 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wagi medyczne Aktualna ilość wag podlegających legalizacji - 115 szt. Proszę sprawdzić załącznik 'LI_5503_004_2022_formularz_ofertowy_aktualizacja'

LI_5503_004_2022_for [...].docx

111 pc. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Prądnicka 80
31-202, Kraków
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wzór umowy - Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

LI_5503_004_2022_Wzó [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 269