Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI/5501/19/2022 „Przetarg ofertowy LI/5501/19/2022 na dostawę ubrań ochronnych RTG”.

Deadlines:
Published : 25-01-2022 12:10:00
Placing offers : 15-02-2022 09:00:00
Offers opening : 15-02-2022 09:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


1.      Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia:

a)    Numer ogłoszenia: LI/5501/19/2022

b)    Data zamieszczenia: 25.01.2022 r.

c)     Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

d)    Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 11 lutego 2022 r., do godz. 900 na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala  Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny). Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika przetargu oraz opis: „Przetarg ofertowy LI/5501/19/2022 na dostawę ubrań ochronnych RTG”. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 11 lutego 2022 r.”, lub na platformie zakupowej.

e)    Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (podaną w formularzu ofertowym załącznika nr 1 do niniejszego postępowania lub na platformie zakupowej) i nie może jej zmienić. Wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

f)     Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty.

g)    Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

h)    Oferta musi zawierać:

·          Wypełniony formularz ofertowy (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, lub na platformie zakupowej).

·          Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy (złożony czytelny podpis z datą na każdej stronie wzoru umowy z adnotacją „Akceptuję”), której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, lub na platformie zakupowej.

i)      Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 roku, o godz. 930 w pokoju nr 29 - Dział Inżynierii Klinicznej (w Budynku A – V Szpitala, I p.).

j)     Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ochronnych RTG w skład którego wchodzą:
1. Garsonki ochronne RTG - 19 kompletów, 2. Osłony na tarczycę - 7 sztuk, 3. Okulary ochronne RTG  - 12 sztuk, (szczegółowy zakres parametrów do potwierdzenia przez Wykonawcę zawiera załączniki nr 1 – formularz ofertowy).

Termin realizacji zamówienia określa się na max. 6 tygodni, licząc od daty podpisania umowy – której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


3.      Kryteria oceny ofert i wyniki:

a)    Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się kryterium najniższej ceny.

b)    Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, której cena będzie najniższa.

c)     Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty, jeżeli:

·          Oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·          Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

e)    W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

f)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

Koordynator ze strony Szpitala w sprawie powyższego postępowania:

Maciej Cyran

+48 12 614 34 64, m.cyran@szpitaljp2.krakow.pl

Dział Inżynierii Klinicznej,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LI_5501_19_2022_formularz.docx docx 38.88 2022-01-25 12:10:00 Proceeding
Wzór_umowy.pdf pdf 219.91 2022-01-25 12:10:00 Proceeding
LI_5501_19_2022_OGŁOSZENIE.pdf pdf 427.41 2022-01-25 12:10:00 Proceeding

Announcements

2022-02-07 14:12 Maciej Cyran Uwaga !
Zmiana terminu składania ofert: 15.02.2022 godz. 9:00
Zmiana terminu otwarcia ofert: 15.02.2022 godz. 9:30
2022-02-07 14:11 Maciej Cyran
Pozycja 2 Osłony na tarczycę
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie osłon na tarczycę o szer. stojaka 4 cm i dł. śliniaka 10 cm, albo dł. śliniaka 15 cm.

Tak - zamawiający dopuszcza słony na tarczycę o szer. stojaka 4 cm i dł. śliniaka 10 cm, albo dł. śliniaka 15 cm.

Pozycja 4 Okulary ochronne
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okularów o masie 63 g albo 69 g

Tak - zamawiający dopuszcza okulary o masie 63 g albo 69 g

Bardzo prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu dostarczenia towarów do 12 tygodni. W czasach epidemii jest nam trudno zrealizować tak dużą ilość odzieży RTG w tak krótkim czasie. Jest to prawie niemożliwe.

Nie - zamawiający nie przedłuża terminu dostarczenia towarów do 12 tygodni.
2022-02-07 13:58 Maciej Cyran PAKIET 1
Poz. 1 pkt 6., Poz. 2 pkt 5
Termin „metale ciężkie” jest nieprecyzyjny i można zaliczyć do niego min. bizmut, który jest podstawowym składnikiem wszystkich dostępnych na rynku mieszanek ochronnych bezołowiowych, tym samym prosimy o zmianę terminu „nie zawierający metali ciężkich” na „nie zawierający kadmu, rtęci i ołowiu”.

Tak - zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu „nie zawierający metali ciężkich” na „nie zawierający kadmu, rtęci i ołowiu”.

Poz. 1 pkt 6
Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materiału nie zawierającego PCV i dopuszczenie materiałów wykonanych z polimeru winylowego. Polimer zastosowany do wytworzenia materiału ochronnego nie ma żadnego przełożenia na funkcjonalność czy walory ochronne lub użytkowe wyrobu gotowego.

Tak - zamawiający dopuszcza materiały wykonane z polimeru winylowego.

Poz. 1 pkt. 10
Prosimy o dopuszczenie zróżnicowanych rozmiarów uniwersalnych fartuchów bez podziału na damskie i męskie. Producent oferuje szeroki wybór rozmiarów od XXS do 4XL, to ponad 9 niezależnych rozmiarów kamizelek i spódnic co pozwala na dokładne dopasowanie rozmiaru do użytkownika.

Tak - zamawiający dopuszcza.

Poz. 1 pkt. 11
Prosimy o dopuszczenie spódnicy bez kieszeni.

Tak - zamawiający dopuszcza.

Poz. 1 pkt. 13
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli monogram będzie widniał tylko na kamizelce?

Tak - zamawiający uznaje.

Poz. 1 pkt. 25
Czy Zamawiający będzie wymagał aby okres gwarancyjny osłon radiologicznych wynosił min. 36 miesięcy

Nie - zamawiający nie będzie wymagał.

Poz. 2 pkt. 7
Prosimy o dopuszczenie okularów o masie max. 65g.

Tak - zamawiający dopuszcza.

Poz 1. Pkt. 7,8
Czy Zamawiający będzie wymagał aby spódnice były wyposażone we wszyty szeroki pas odciążający zapinany na rzep? Powyższe rozwiązania ułatwia zakładanie spódnicy oraz odciąża użytkownika poprzez dokładne rozłożenie ciężaru spódnicy na szerokim pasie.

Nie - zamawiający nie będzie wymagał.

Poz. 2
Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony tarczycy były przypinane do kamizelek za pomocą paska z zatrzaskiem? Powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia przechowywanie osłon tarczycy przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

Nie - zamawiający nie będzie wymagał.

Poz 1, 2.
Czy Zamawiający będzie wymagał aby materiał zewnętrzny osłon radiologicznych był wykonany z tkaniny nylonowej pokrytej dwiema warstwami PU (poliuretanu), grubość min. 0,6mm, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami.

Nie - zamawiający nie będzie wymagał.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Garsonki ochronne RTG załącznik nr 1 LI/5501/19/2022 - formularz ofertowy 19 pc. - (0)
2 Osłony na tarczycę załącznik nr 1 LI/5501/19/2022 - formularz ofertowy 7 pc. - (0)
3 Okulary ochronne RTG załącznik nr 1 LI/5501/19/2022 - formularz ofertowy 12 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 6 tygodni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 432