Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 4/22 ZP 4/22 dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów do Pracowni Biochemii i Immunochemii

Deadlines:
Published : 25-01-2022 09:47:00
Placing offers : 11-02-2022 09:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_4_22_SWZ.zip zip 293.04 2022-01-25 09:47:00 Proceeding
ZP_4_22_Wyjaśnienia.pdf pdf 1081.99 2022-02-07 14:34:17 Public message
ZP_4_22_Załącznik_5_Projekt umowy-ZMODYFIKOWANY.doc doc 175 2022-02-07 14:34:17 Public message
Wzór Umowy_PPD-zmodyfikowany.doc doc 81.5 2022-02-07 14:34:17 Public message
ZP_4_22_kwota.pdf pdf 253.94 2022-02-11 09:03:50 Public message
ZP_4_22_Zestawienie ofert.pdf pdf 68.25 2022-02-14 08:30:03 Public message
ZP_4_22_Wynik.pdf pdf 106.15 2022-02-16 14:19:25 Public message

Announcements

2022-02-16 14:19 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, pismo nr WSSz-NZP-61/22

ZP_4_22_Wynik.pdf

2022-02-14 08:30 Zamówienia Publiczne Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

ZP_4_22_Zestawienie [...].pdf

2022-02-11 09:03 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

ZP_4_22_kwota.pdf

2022-02-07 14:34 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ, pismo nr WSsz-NZP-27/22

ZP_4_22_Wyjaśnienia. [...].pdf

ZP_4_22_Załącznik_5_ [...].doc

Wzór Umowy_PPD-zmody [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310