Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapytanie ofertowe o cenę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizcją zadania pn. "Rozbudowa układu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy (I Etap)"

Agnieszka Nocuń-Jurek
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Deadlines:
Published : 26-01-2022 14:14:00
Placing offers : 09-02-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I          ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58 – 100 Świdnica, działając w oparciu o zapisy regulaminu zamówień o wartości poniżej 10 000,00 zł netto, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. zadania pn. „Rozbudowa układu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy (I etap)”.


(CPV 71.54.00.00-5   - usługi zarządzania budową)

(CPV 71247000-1      - nadzór nad robotami budowlanymi)

 

II         OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.   Prace objęte pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego realizowane będą zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa – Sylwii Tchorowskiej - Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD z Wałbrzycha.

 

UWAGA: Zakres prac do wykonania i nadzoru obejmuje wyłącznie roboty w zakresie I ETAPU zadania opisanego w dokumentacji projektowej.

2.      Zakres prac do wykonania w zakresie niniejszego zadania obejmuje między innymi: 

1)       zakup oraz montaż na terenie należącym do Zamawiającego nowego agregatu wody lodowej,

2)      włączenie nowego agregatu do istniejącej instalacji chłodniczej na poziomie piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 w Świdnicy,

3)        wykonanie nowego fundamentu pod agregat,

4)        powiększenie istniejącego ogrodzenia,

5)        przebudowę instalacji elektrycznej.

 

3.      Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 296 193,36 /netto/ (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 36/100), z czego 12 991,76 zł stanowią roboty elektryczne.

 

III       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.  Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia-planowany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą określa się na miesiąc luty 2022 r. Termin przekazania placu budowy wynosił będzie do 5 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

2.  Termin zakończenia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru prac.

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica

 

V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1.   Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.

2.    Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia: za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica

3.    Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.      Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

5.    Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica bez ujawniania źródła zapytania.

6.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. V. 3 Zapytania ofertowego, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

 

VI.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ:

 

1.   Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1) zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2.   Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych i ewentualnie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

 

VII.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ:

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica

Termin składania ofert ustala się do dnia 9 lutego 2022 r. do godziny 12.00

 

VIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.     O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto dla zadania – 100 %.

2.   Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu danymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego.

3.    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.      Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

IX.      INFORMACJE DODATKOWE:

1.      Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.

3.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.      Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania objętego niniejszym zapytaniem.

5.    Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

6.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

7.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8.    Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień,

Załącznik nr 3 – Projekt umowy,

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna,

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa.
Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 51 2022-01-26 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych.docx docx 17.1 2022-01-26 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.docx docx 27.7 2022-01-26 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.docx docx 17.46 2022-01-26 14:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 51 2022-01-26 14:14:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 51 2022-01-26 14:14:00 Criterion
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych.docx docx 17.1 2022-01-26 14:14:00 Criterion
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.docx docx 27.7 2022-01-26 14:14:00 Criterion
Projekt budowany - opis.pdf, rys. nr 1IE.pdf, rys. nr 1IS.pdf, rys. nr 2IS.pdf, rys. nr 3IS.pdf, rzuty i projekt.dwg (1).zip zip 4090.02 2022-02-07 12:15:02 Public message

Announcements

2022-02-07 12:15 Agnieszka Nocuń-Jurek Dzień dobry,

W związku z omyłkowym nie załączeniem do zapytania ofertowego o cenę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa układu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy (I Etap)", Załącznika nr 5 - Dokumentacja projektowa, w załączeniu uzupełniony załącznik.

Z poważaniem
Wydział Inwestycji Remontów i Przetargów
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Projekt budowany - o [...].zip

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zapytanie ofertowe o cenę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Rozbudowa układu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy (I Etap)" Wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Ofe [...].doc

1 service Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100, Świdnica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 - Ofe [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia budowlane - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień Attachment required

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

(0)
3 Warunki i termin realizacji umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 3 - Pro [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 328