Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: K-ZP.251.59.2022 Dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100LL (bez akcyzy) w ilości 250.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie

Deadlines:
Published : 15-04-2022 13:08:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.32 2022-04-15 13:08:00 Proceeding
02 SWZ_przetarg_nieograniczony.pdf pdf 656.21 2022-04-15 13:08:00 Proceeding
03 Załącznik nr 1- projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 435.7 2022-04-15 13:08:00 Proceeding
04 Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 227.2 2022-04-15 13:08:00 Proceeding
05 Załącznik nr 3 - formularz cenowy.doc doc 81.5 2022-04-15 13:08:00 Proceeding
06 Załączniki nr 4-6 do SWZ.docx docx 73 2022-04-15 13:08:00 Proceeding
07 Załącznik nr 7 - JEDZ.pdf pdf 84 2022-04-15 13:08:00 Proceeding
08 Sesja otwarcia ofert.pdf pdf 166.61 2022-05-19 14:55:51 Public message
09 Ogłoszenie- wybór oferty.pdf pdf 420.48 2022-05-25 14:46:39 Public message
10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 100.15 2022-06-07 09:20:51 Public message

Announcements

2022-06-07 09:20 Krzysztof Łopuszyński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10 Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-05-25 14:46 Krzysztof Łopuszyński Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09 Ogłoszenie- wybór [...].pdf

2022-05-19 14:55 Krzysztof Łopuszyński Informacja z sesji otwarcia ofert

08 Sesja otwarcia of [...].pdf

2022-05-19 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1601890,50 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 531