Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji dachu budynku sali widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy na potrzeby montażu na nim paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokstzałcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 - II Etap"

Agnieszka Nocuń-Jurek
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Deadlines:
Published : 27-04-2022 14:46:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, 58 - 100 Świdnica działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień publicznych o wartości 10.000 zł – 130.000 zł netto, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji dachu budynku sali widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy na potrzeby montażu na nim paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 – II Etap”. 


CPV - 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych


II.                OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

            a)      Wykonanie rusztowań celem montażu elementów wzmacniających. 

            b)      Zabezpieczenie akustycznego sufitu powieszanego, bądź jego fragmentaryczny demontaż i ponowny montaż. 

            c)      Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu poprzez montaż płaskowników klejonych, bądź spawanych do środkowej części

                   dolnego pasa kratownicy. 

            d)      Prace transportowe i porządkowe.

2.     Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Projekt Techniczny autorstwa firmy ANEW - Bis Projektowe Biuro Konstrukcyjne mgr inż. Jacek Kowalewski, ul. Malczewskiego 3/21, 58 - 309 Wałbrzych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 5  do niniejszego zapytania oraz Przedmiar Robót jako element pomocniczy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji Pozwolenia na budowę na podstawie której będzie realizowane zadanie.

 

III.             TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia do jednego miesiąca od dnia przekazania placu budowy.

 

IV.      INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem platformy zakupowej.

 

V.        OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.   Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.

2.    Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia: Kontakt z Zamawiającym:

-        za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica 

3.    Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.      Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

5.   Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica bez ujawniania źródła zapytania.

6.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. V. 3 Zapytania ofertowego, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

 

VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ:

1.   Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia placu budowy, itp.,

2.     Oświadczenie o posiadaniu Kierownika Budowy uprawnionego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

3.  Kosztorys ofertowy na podstawie, którego dokonano wyceny przedmiotu zamówienia. Kosztorys ma być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej i ma zawierać składniki cenotwórcze na podstawie, których dokonano wyceny przedmiotu zamówienia (R-g, Kp, Kz, Z), wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu.

 

VII.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:

-        za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica

 

Termin składania ofert ustala się do dnia 30 maja 2022 r. do godziny 10.00.

 

VIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.      O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto dla zadania – 100 %.

2.    Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu danymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego.

3.    Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.      Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

IX.      INFORMACJE DODATKOWE

1.      Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.

3.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.   Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu objętego niniejszym zapytaniem.

5.   Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

6.    Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

7.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8.   Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 Projekt techniczny

Załącznik nr 5 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 6 – Przedmiar robót</el:adresat>

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu Kierownika Budowy uprawnionego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 53.5 2022-04-27 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projekt umowy PZ.docx docx 47.32 2022-04-27 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Klauzula informcyjna.docx docx 18.34 2022-04-27 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt techniczny.7z 7z 12621.06 2022-04-27 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - STWiOR.pdf pdf 10149.98 2022-04-27 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót.pdf pdf 1766.82 2022-04-27 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu kierownika budowy.docx docx 17.62 2022-04-27 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 53.5 2022-04-27 14:46:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.doc doc 53.5 2022-04-27 14:46:00 Criterion
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu kierownika budowy.docx docx 17.62 2022-04-27 14:46:00 Criterion
Załącznik nr 2 - Projekt umowy PZ.docx docx 47.32 2022-04-27 14:46:00 Criterion
Pytania i odpowiedzi - 16.05.2022.pdf pdf 1164.75 2022-05-16 15:13:30 Public message
rys.3-2.jpeg jpeg 234.54 2022-05-16 15:13:30 Public message

Announcements

2022-06-02 13:29 Agnieszka Nocuń-Jurek Dzień dobry,

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 27 kwietnia 2022 r. dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji dachu budynku sali widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy na potrzeby montażu na nim paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 - II Etap" (ID 605840).
W oparciu o zapisy pkt IX ppkt 8 ww. zapytania ofertowego tj. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapytanie bez rozstrzygnięcia., gdyż cena najniższej oferty przekracza kwotę zaplanowaną na przedmiot zamówienia.

Z poważaniem
Wydział Inwestycji Remontów i Przetargów
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
2022-05-16 15:13 Agnieszka Nocuń-Jurek Dzień dobry,

W związku z otrzymaniem pytań do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji dachu budynku sali widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy na potrzeby montażu na nim paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynki I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy przy ul. Pionierów 30 - II Etap" (ID 605840), w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi.

Z poważaniem
Wydział Inwestycji Remontów i Przetargów
Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

rys.3-2.jpeg

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót budowanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji dachu budynku sali widowiskowej I LO w Świdnicy na potrzeby montazu na nim paneli fotowoltaicznych w ramach zadania "Termomodernizacja budynku I LO w Świdnicy" Wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Ofe [...].doc

1 service Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100, Świdnica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 - Ofe [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Kosztorys ofertowy na podstawie, którego dokonano wyceny przedmiotu zamówienia. Kosztorys ma być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej i ma zawierać składniki cenotwórcze na podstawie, których dokonano wyceny przedmiotu zamówienia (R-g, Kp, Kz, Z), wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu - Proszę o załączenie podpisanego kosztorysu ofertowego Attachment required (0)
3 Oświadczenie o posiadaniu Kierownika budowy - Proszę zamieszczenie Oświadczenia o posiadaniu Kierownika budowy Attachment required

Załącznik nr 7 - Ośw [...].docx

(0)
4 Warunki i termin realizacji umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 2 - Pro [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 556