Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 29/2022 Renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej 31 do Pl. Szarych Szeregów w Szczecinie o łącznej długości 340 mb

Deadlines:
Published : 06-05-2022 13:57:00
Placing offers : 19-05-2022 11:45:00
Offers opening : 19-05-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Przypominamy że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ i zal 1-7 - Renowacja kanalu - wielkopolska.zip zip 236.04 2022-05-06 13:57:00 Proceeding
Zalacznik nr 8.zip.001 001 460800 2022-05-06 13:57:00 Proceeding
Zalacznik nr 8.zip.002 002 460800 2022-05-06 13:57:00 Proceeding
Zalacznik nr 8.zip.003 003 460800 2022-05-06 13:57:00 Proceeding
Zalacznik nr 8.zip.004 004 460800 2022-05-06 13:57:00 Proceeding
Zalacznik nr 8.zip.005 005 191913.56 2022-05-06 13:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 38.5 2022-05-20 10:40:51 Public message
inf. z wyboru .doc doc 35 2022-06-21 12:01:15 Public message

Announcements

2022-06-21 12:01 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. z wyboru .doc

2022-05-20 10:40 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-05-19 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 680 000,00 zł net / 836 400,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 660