Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ.271.2.26.2022 Wykonanie prac związanych z doposażeniem placu zabaw w miejscowości Piotrowo Pierwsze

Mirosława Kostańska
Gmina Czempiń
Deadlines:
Published : 11-05-2022 08:52:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod adresem e-mail: m.kostanska@ug.czempin.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe FZ.271.2.26.2022.pdf pdf 216.21 2022-05-11 08:52:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 158.24 2022-05-11 08:52:00 Proceeding
Formularz oferty -Wykonanie prac zw. ze stworzeniem strefy rekracyjno-wypoczynkowej w miejscowości Sierniki.docx docx 23.38 2022-05-11 08:52:00 Proceeding
FZ.271.2.26.2022 - Informacja z otwarcia.pdf pdf 329.65 2022-05-25 14:00:12 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 317.71 2022-06-21 09:55:46 Public message

Announcements

2022-06-21 09:55 Mirosława Kostańska Gmina Czempiń informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł net dla zadania pn.: „Wykonanie prac związanych z doposażeniem placu zabaw w miejscowości Piotrowo Pierwsze” prowadzonego przez Gminę Czempiń, w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie punktu 12 zapytania ofertowego, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-25 14:00 Mirosława Kostańska Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych net na zadanie pn.: „Wykonanie prac związanych z doposażeniem placu zabaw w miejscowości Piotrowo Pierwsze” prowadzonego przez Gminę Czempiń, w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 z późn. zm.).
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania – 7 600,00 zł brutto
Ofertę złożyli
1. P.P.H.U. KAMIKS Kamila Waszczuk, ul. P. Skargi 29/19, 95-200 Pabianice
Wartość oferty - 43 050,00 zł brutto
2. ARCHIFORMACJA SP. Z O.O. ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.
Wartość oferty - 25 800,00 zł brutto
FZ.271.2.26.2022 - I [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie prac związanych z doposażeniem placu zabaw w miejscowości Piotrowo Pierwsze Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac związanych z doposażeniem placu zabaw w miejscowości Piotrowo Pierwsze, poprzez zaprojektowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenie zabawowe – zjazd szynowy/tyrolka. Przedmiot zamówienia należy wykonać na działce nr ewidencyjny 31/5 obręb Piotrowo Pierwsze, dla której należy: I. wykonać plan/projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, wykonanej i podpisanej przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia, uzyskać wszelkie zgody/decyzje/pozwolenia wymagane przepisami oraz sprawować nadzór autorski. Plan zagospodarowania musi zawierać : a) w planie/projekcie należy uwzględnić urządzenie zabawowe – zjazd szynowy /tyrolka. Orientacyjne wymiary: wysokość nie mniejsza niż 350 cm, szerokość ok. 450 cm, długość nie mniejsza niż 20 m, strefa upadku ok. 100 cm, Rozmieszczenie i kolorystykę oraz wizualny dobór elementów tj. podejście, linka, rozstawienie itp. należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu, po jej uzgodnieniu, może przystąpić do dalszych prac projektowych. II. wykonać i zamontować element uwzględniony na planie zagospodarowania terenu: Ww. urządzenie metalowe, piaskowane, ocynkowane i malowane proszkowo, montowane w stopie betonowej. Do zamawianego elementu należy dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa oraz inne niezbędne dokumenty. Element oznakowany tabliczką znamionową. Zamawiany element odpowiednio zakonserwowany i odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do odbycia wizji w terenie w celu naocznych oględzin miejsca realizacji inwestycji. Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowany i wykonany element oraz jego montaż w okresie 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji/wykonania 1) przedstawienie kompletnych dokumentów wraz z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami/decyzjami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 14 tygodni od dnia podpisania umowy 2) wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 16 września 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowany i wykonany element oraz jego montaż w okresie 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 222