Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ.271.2.27.2022 Wykonanie prac związanych ze stworzeniem strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Zadory.

Mirosława Kostańska
Gmina Czempiń
Deadlines:
Published : 11-05-2022 08:48:00
Placing offers : 19-05-2022 11:30:00
Offers opening : 19-05-2022 11:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod adresem e-mail: m.kostanska@ug.czempin.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe FZ.271.2.27.2022.pdf pdf 224.1 2022-05-11 08:48:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 161.35 2022-05-11 08:48:00 Proceeding
Formularz oferty.docx docx 23.76 2022-05-11 08:48:00 Proceeding
FZ.271.2.27.2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 367.12 2022-05-27 13:39:22 Public message
FZ.271.2.27.2022 zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 341.03 2022-05-27 13:47:26 Public message

Announcements

2022-05-27 13:47 Mirosława Kostańska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ww. postępowania
Wybrana została oferta firmy:
HERKULES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. K. Szymanowskiego 47A,
32-501 Pogorzyce
Wartość wybranej oferty:
20 565,60 zł brutto
Uzasadnienie:
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę najkorzystniejszą w odniesieniu do kryterium przyjętego w niniejszym postępowaniu – cena 100 %.

FZ.271.2.27.2022 zaw [...].pdf

2022-05-27 13:39 Mirosława Kostańska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych net na zadanie pn.: Wykonanie prac związanych ze stworzeniem strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Zadory prowadzonego przez Gminę Czempiń, w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129 z późn. zm.).
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania – 34 800,00 zł brutto
1. HERKULES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. K. Szymanowskiego 47A, 32-501 Pogorzyce, wartość oferty 20 565,60 zł brutto
2. InPoint Dominik Greinert
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6a/B23, 85-862 Bydgoszcz, wartość oferty 28 290,00 zł brutto
3. ARCHIFORMACJA Sp. Z O.O.
ul. R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp., wartość oferty 20 970,00 zł brutto

FZ.271.2.27.2022 Inf [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie prac związanych ze stworzeniem strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Zadory. Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Zadory, poprzez zaprojektowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać na działce nr ewidencyjny 42/9 obręb Zadory, dla której należy: I. wykonać plan/projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, wykonanej i podpisanej przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia, uzyskać wszelkie zgody/decyzje/pozwolenia wymagane przepisami oraz sprawować nadzór autorski. Plan zagospodarowania musi zawierać : • W planie/projekcie należy uwzględnić urządzenia ruchowe - 2 podwójne elementy siłowni zewnętrznej orbitrek + rower, wyciąg górny + steper, montowane na pylonie, Rozmieszczenie, kolorystykę i wizualny dobór elementów tj. podejście, rozstawienie sprzętów należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu, po jej uzgodnieniu, może przystąpić do dalszych prac projektowych. II. wykonać i zamontować elementy, uwzględnione na planie zagospodarowania terenu: Ww. urządzenia metalowe, piaskowane, ocynkowane i malowane proszkowo, montowane w stopie betonowej. Do zamawianych elementów należy dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa oraz inne niezbędne dokumenty. Elementy oznakowane tabliczkami znamionowymi. Wszystkie zamawiane elementy odpowiednio zakonserwowane i odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do odbycia wizji w terenie w celu naocznych oględzin miejsca realizacji inwestycji. Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowany i wykonany element oraz jego montaż w okresie 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ..Termin realizacji/wykonania 1) przedstawienie kompletnych dokumentów wraz z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami/decyzjami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 14 tygodni od dnia podpisania umowy 2) wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 16 września 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 gwarancja - Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowany i wykonany element oraz jego montaż w okresie 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru prac objętych przedmiotem zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 244