Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIM 271.2.36.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pergoli z instalacją zamgławiającą wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami lub przyłączami potrzebnymi do działania instalacji oraz objęcie tego terenu monitoringiem wizyjnym, na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy.

Justyna Pabian
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Inwestycji Miasta
Deadlines:
Published : 12-05-2022 11:52:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

nr WIM 271.2.36.2022 z dnia  12.05.2022r.

(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2021.1129 ze zm.)


1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz    

Wydział przeprowadzający postępowanie:

Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz


Zadanie Miasta: Pergola zamgławiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO).


2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pergoli z instalacją zamgławiającą wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami lub przyłączami potrzebnymi do działania instalacji oraz objęcie tego terenu monitoringiem wizyjnym, na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy ( dz. nr ew. 12, obręb 0492).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do ogłoszenia pn. Opis przedmiotu zamówienia.


3. Informacje dotyczące warunków formalnych (podmiotowych) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia jak wyżej:

1) prowadzenie działalności w zakresie usług projektowych,

2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do wykonywania usług projektowych, dla których prawo budowlane wymaga uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności:

* architektonicznej,

* konstrukcyjno-budowlanej,

* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

* instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3) posiadanie doświadczenia: 1 wykonane w ciągu ostatnich 5 lat zamówienie na dokumentację projektową odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektu zewnętrznego z instalacją zamgławiającą.


4. Załączniki do zapytania:

1) Opis przedmiotu zamówienia;

2) kopia mapy zasadniczej skala 1:500 z zaznaczonym zakresem zadania;

3) wypis i wyrys z rejestru gruntu;

4) wyciąg z mpzp przyjętego uchwałą Nr XV/314/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wzgórze Wolności-Ujejskiego” w Bydgoszczy;

5) dokumentacja zdjęciowa;

6) wykaz wykonanych usług (do wypełnienia przez oferenta);

7) wzór  umowy, na podstawie której zostanie zawarta umowa;

8) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych;

9) Warunki MWiK i wytyczne dot. monitoringu.


Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy podkład geodezyjny do celów projektowych (matryca) opracowany przez Miejską Pracownię Geodezyjną w Bydgoszczy.


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Kryterium oceny ofert, opis sposobu oceny ofert i warunki płatności:

6.1 Kryterium oceny ofert

Ustala się następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 100 % cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy fakturą/rachunkiem końcowym po zakończeniu  i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

6.2 Sposób oceny ofert:

1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,

2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji zamawiającego – wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,

4) nie przewiduje się prowadzenia między Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji ceny dotyczących złożonej oferty,

5) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),

6) Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne – powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.3 Warunki płatności:

1) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego i końcowego,

2) termin płatności - 14 dni od daty udokumentowanego wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Wydziału Inwestycji Miasta.


7. Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.


8. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami (w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia):

Bernadeta Bała,  Inspektor  WIM (inspektor nadzoru br. konstrukcyjno-budowlana) – tel. (52) 58 58 149,

Anna Ambroziak-Nadolska, Inspektor WIM ( inspektor nadzoru br. sanitarna) – tel. (52) 58 59 251,

Marcin Janas, Inspektor WIM ( inspektor nadzoru br. elektryczna i teletechniczna) – tel. (52) 58 58 698,

Kamila Sobiś, Inspektor WIM (koordynator dokumentacji) – tel. (52) 58 59 229.


Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może dobywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: kamila.sobis@um.bydgoszcz.pl .


9. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 20.05.2022r. o godz. 9.00.


10. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest załączyć:

1) potwierdzenie posiadanego doświadczenia (wypełniony załącznik nr 6) – wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach zamówień (minimum 1 zamówienie) opisanych w pkt. 3.3,

2) dowód/dowody należytego wykonania zamówienia/ń wykazanego/ych

w załączniku nr 6 (referencje/poświadczenia podmiotu, na rzecz którego takie zamówienie/a zostało/y wykonane),


11. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.


12. „Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:

1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”


13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.


Bydgoszcz, 11.05.2022r.             


                                                                                                                                                           DYREKTOR 

                                                                                                                                          WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA

                                                                                                                                          URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY

                                                                                                                                                    BOGDAN TYBORSKI

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
pergola powt. zał. 1,2,3,6,7,8,9.pdf pdf 1450.56 2022-05-12 11:52:00 Proceeding
Pergola zał. 4.pdf pdf 1165.09 2022-05-12 11:52:00 Proceeding
Pergola zał. nr 5.pdf pdf 522.67 2022-05-12 11:52:00 Proceeding
Odpowiedż.1.pdf pdf 38.33 2022-05-17 07:46:15 Public message
WYNIK.pdf pdf 33.63 2022-05-24 14:55:09 Public message

Announcements

2022-05-24 14:55 Justyna Pabian Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WYNIK.pdf

2022-05-17 07:46 Justyna Pabian Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedż.1.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dok. proj.-koszt. budowy pergoli z instalacją zamgławiającą wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami lub przyłączami potrzebnymi do działania instalacji oraz objęcie tego terenu monitoringiem wizyjnym, na terenie SP nr 56, ul. Karpacka 30. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 4 miesiące od daty zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 261