Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00156146/01 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1307K w m. Kupienin – etap II w km 13+055,37 - 13+163,39 (nr wew. ZDDT.271.9.2022)

Deadlines:
Published : 12-05-2022 13:56:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.44 2022-05-12 13:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 574.66 2022-05-12 13:56:00 Proceeding
zalacznik Nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 63.5 2022-05-12 13:56:00 Proceeding
zalacznik Nr 2 - oświadczenie.doc doc 40 2022-05-12 13:56:00 Proceeding
zalacznik Nr 3 - grupa kapitałowa.doc doc 28.5 2022-05-12 13:56:00 Proceeding
zalacznik Nr 4 - wzor umowy.doc doc 80.5 2022-05-12 13:56:00 Proceeding
zalacznik Nr 5 - wykaz usług.doc doc 36.5 2022-05-12 13:56:00 Proceeding
zmiana SWZ.pdf pdf 215.54 2022-05-16 14:36:52 Public message
zalacznik Nr 6 - wykaz osób.doc doc 39 2022-05-16 14:36:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 609.66 2022-05-20 09:58:21 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 449.42 2022-05-31 13:41:59 Public message

Announcements

2022-05-31 13:41 Ewa Ciochoń Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę. Pismo w załączeniu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-05-20 09:58 Ewa Ciochoń Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje o złożonych ofertach

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 047,00 zł brutto
2022-05-16 14:36 Ewa Ciochoń Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w ten sposób, że dodaje się załącznik nr 6 wykaz osób do SWZ.
Pismo w załączeniu

zmiana SWZ.pdf

zalacznik Nr 6 - wyk [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 162