Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 160/2022 Zakup i dostawa karmy dla psów.

Deadlines:
Published : 12-05-2022 15:47:00
Placing offers : 18-05-2022 08:00:00
Offers opening : 18-05-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 w Warszawie informuje o postępowaniu w trybie zgodnym z  regulaminem wewnętrznym organizacji.

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

 

Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu  nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zakupów co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby. W takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania z tego tytułu.


UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, w których potencjalny Wykonawca nie zamieścił zdjęcia oferowanych produktów.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 

Zamawiający informuje, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do zamówienia. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Karma mokra dla psów służbowych WIEJSKA ZAGRODA, o smaku indyk z jagnięciną (konserwa 400 g.). Produkt zapakowany w oryginalnych opakowaniach producenta. 3036 pc. Służba Ochrony Państwa - Podchorążych 38
Podchorążych 38
00-463, Warszawa
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Adres wykonawcy - Należy podać adres/siedzibę wykonawcy składającego ofertę oraz NIP i REGON (0)
6 Termin przydatności do spożycia - Minimum 12 miesięcy od daty dostawy (0)
7 Związanie ofertą - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia,w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
8 Zamieszczenie zdjęcia oferowanego asortymentu - Wykonawca zamieści zdjęcia oferowanych produktów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 946