Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Oleje silnikowe, przekładniowe oraz transmisyjne

Deadlines:
Published : 13-05-2022 08:19:00
Placing offers : 18-05-2022 08:16:00
Offers opening : 18-05-2022 08:21:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szczecin, dnia 12.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP – 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia.

Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, transmisyjnych w asortymencie i ilościach określonych w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.          Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności.

2.          Warunki dostawy:

a)        Magazyn Główny ul. 1-go Maja 37, 71-627 Szczecin,

3.          Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 15 dni od daty złożenia zamówienia.

4.          Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: m.smolko@zwik.szczecin.pl lub em@zwik.szczecin.pl

5.          Termin związania ofertą: 5 dni.

6.          Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub wysłać w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: m.smolko@zwik.szczecin.pl do dnia 18.05.2022r. Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego 

7.          Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:

Ø  Oleje mają być dostarczone w opakowaniach o pojemnościach wskazanych przez Zamawiającego przy każdej pozycji formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia. Ponadto przedmiot zamówienia musi zostać zaoferowany w opakowaniach oznaczonych co najmniej: pełną nazwą danego produktu z podaniem klas jakości i lepkości (jeśli występują), oraz nazwą producenta.

Ø  Karty opisu produktu (karty katalogowe) zawierające co najmniej informacje na temat specyfikacji technicznej wymaganej przez Zamawiającego w opisie każdego z produktów.

Karty mają być dostarczone tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wstępnie wybrana jako najkorzystniejsza, na telefoniczne lub e-mailowe wezwanie Zamawiającego.

Ø  Producent/producenci przedmiotu zamówienia pozycje od nr 1 do nr 4 musi/muszą posiadać wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie produkcji obejmującej wspomniany wyżej przedmiot zamówienia.

Właściwe aktualne certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej, poświadczające funkcjonowanie wspomnianego systemu.

Certyfikaty mają być dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wstępnie wybrana jako najkorzystniejsza, na telefoniczne lub e-mailowe wezwanie Zamawiającego.

Ø  Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.).

Karty mają być dostarczone tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wstępnie wybrana jako najkorzystniejsza, na telefoniczne lub e-mailowe wezwanie Zamawiającego.

8.          Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

9.          Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.       Wszelkich informacji udziela p. Mariusz Smółko tel. 91-44-26-312

11.       Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.

12.       Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

13.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14.       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z osobna na każdą pozycję.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe - oleje eksploatacyjne.pdf pdf 714.79 2022-05-13 08:19:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Olej silnikowy mineralny kl. CI - 4 wg API lub wyższej; SAE: 15W40 (op. 20-60l) do samochodów ciężarowych i koparko – ładowarek ISO - 80 l - (0)
2 Olej silnikowy syntetyczny kl. E6/E7/E9 wg ACEA: SAE 5W30 spełniający normę MAN 3477, 3677, VOLVO VDS-3 i MB228.51 (op. 20l) ISO - 100 l - (0)
3 Olej silnikowy półsyntetyczny kl. CF wg API lub wyższej: SAE: 10W40 do samochodów dostawczych i ciężarowych (op. 20l) ISO - 60 l - (0)
4 Olej silnikowy przeznaczony do maszyn rolniczych kl. E9 wg ACEA, kl. CJ-4 wg API: SAE 10W40 (op. 20l) - 40 l - (0)
5 Olej przekładniowy kl. GL-4 SAE 80W90 zgodny z normą MB235.1 (op. 4-20 l) - 40 l - (0)
6 Olej do układu wspomagania (żółty) zgodny z normą MB 236.3 (op. 0,5-1l) - 10 l - (0)
7 Benzyna ekstrakcyjna, czysta, niskoaromatyczna (op. 5 l) - 100 l - (0)
8 Płyn chłodzący w klasie G12++ (op. 10 – 30l) - 100 l - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 2521