Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZO.271.13.2022 Remont sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku

Anna Bardzik
Gmina Miejska Giżycko Department: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku
Deadlines:
Published : 13-05-2022 10:42:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.53 2022-05-13 10:42:00 Proceeding
parametry oprawy.pdf pdf 212.15 2022-05-13 10:42:00 Proceeding
przedmiar elektryka SP 4.pdf pdf 90.9 2022-05-13 10:42:00 Proceeding
przedmiar_sale 201 106 107 305,306 sp4_2022.pdf pdf 63.44 2022-05-13 10:42:00 Proceeding
sst sale dydaktyczne sp4.pdf pdf 197.53 2022-05-13 10:42:00 Proceeding
SWZ SP4 - remont sal dydaktycznych.pdf pdf 1107.13 2022-05-13 10:42:00 Proceeding
załączniki 1-5 w wersji edytowalnej.docx docx 34.48 2022-05-13 10:42:00 Proceeding
informacja z otwarcie ofert sp4 sale.pdf pdf 206.53 2022-05-30 12:34:01 Public message
informacja wybór.pdf pdf 199.64 2022-06-14 11:49:38 Public message
ocena ofert SP4 sale.pdf pdf 380.2 2022-06-14 11:49:38 Public message

Announcements

2022-06-14 11:49 Anna Bardzik Zamawiający udostępnia informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z tabelą zawierającą punktację.

informacja wybór.pdf

ocena ofert SP4 sale [...].pdf

2022-05-30 12:34 Anna Bardzik Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 09:23 Anna Bardzik Zgodnie z art. 222 ust 4 Pzp zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania pod nazwą "Remont sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku" kwotę 123 344,62 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421