Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RGGZ.271.26.2022 „Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”

Jakub Gasik
Gmina Szaflary
Deadlines:
Published : 13-05-2022 13:33:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - scan.pdf pdf 3394.92 2022-05-13 13:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.06 2022-05-13 13:33:00 Proceeding
SWZ str. 1.pdf pdf 290.84 2022-05-13 13:33:00 Proceeding
SWZ BUDOWA DROGI- RZĄDOWY FUNDUSZ.docx docx 455.91 2022-05-13 13:33:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 161.12 2022-05-13 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Przedmiary.zip zip 143.96 2022-05-13 13:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa.zip zip 95301.93 2022-05-13 13:33:00 Proceeding
głoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 596.17 2022-05-26 09:26:11 Public message
Zamiana SWZ.pdf pdf 200.27 2022-05-26 10:20:28 Public message
Zmiana SWZ - nr 1.docx docx 396.72 2022-05-26 10:20:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 224.43 2022-05-30 11:23:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 398.25 2022-05-30 11:23:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze - strona.pdf pdf 394.74 2022-06-07 14:24:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty - strona.docx docx 396.64 2022-06-07 14:24:15 Public message
Infor o wysokości środków .pdf pdf 191.08 2022-05-30 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-07 14:24 Jakub Gasik Nasz znak: RGGZ.271.26.2022 Szaflary, dnia 07.06.2022 r.
Nr przetargu: 13/2022

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, na: „Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”.

Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” Sp. J. KALATA, Os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” Sp. J. KALATA, Os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty, które otrzymały następującą punktację:

Oferta nr 1 - „Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” Sp. J. KALATA, Os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena oferty gross uzyskała 60,00 pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Oferta nr 2 - TATRY-INWEST Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków
Cena oferty gross uzyskała 51,99pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 91,99pkt.

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń, ul. Ustup 23b, 34-500 Zakopane
Cena oferty gross uzyskała 50,63pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 90,63pkt.

Oferta nr 4 - Bartłomiej Majerczyk SOLID-BRUK, ul. Kościuszki 55, 34-530 Bukowina Tatrzańska
Cena oferty gross uzyskała 55,15pkt.
Okres gwarancji uzyskał 40,00pkt.
Łącznie oferta uzyskała 95,15pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 w niniejszym postępowaniu umowa zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma /np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją potwierdzam otrzymanie i podpisem za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Dowód przesłania e-maila stanowić będzie dokument dowodowy w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.

Otrzymują:
1/ Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” Sp. J. KALATA, Os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary;
2/ TATRY-INWEST Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków;
3/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń, ul. Ustup 23b, 34-500 Zakopane
4/ Bartłomiej Majerczyk SOLID-BRUK, ul. Kościuszki 55, 34-530 Bukowina Tatrzańska
5/ a/a

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-05-30 11:23 Jakub Gasik Znak sprawy: RGGZ.271.26.2022 Szaflary dnia 30.05.2022 r.
Nr przetargu: 13/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zamówienia publicznego pn.:
„Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”

Zadanie
„Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na 2022 r. (nabór 5)

W dniu 30.05.2022 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stornie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.:

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 087 147,86 zł brutto;

Łącznie wpłynęły 4 oferty:
• liczba z deszyfrowanych i otwartych ofert: 4
• dane z otwartych ofert:


1. Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” Sp. J. KALATA, Os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
Cena ofertowa gross 2 292 169,13 zł
Okres gwarancji 60 miesięcy

2. TATRY-INWEST Sp. z o.o. Sp. K., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków
Cena ofertowa gross 2 645 299,99 zł
Okres gwarancji 60 miesięcy

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” , Krzysztof Stachoń, ul. Ustup 23b, 34-500 Zakopane
Cena ofertowa gross 2 716 555,36 zł
Okres gwarancji 60 miesięcy

4. Bartłomiej Majerczyk SOLID-BRUK, ul. Kościuszki 55, 34-530 Bukowina Tatrzańska
Cena ofertowa brutto2 493 756,70 zł
Okres gwarancji 60 miesięcy

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-30 10:00 Buyer message Znak sprawy: RGGZ.271.26.2022 Szaflary dnia 13.05.2022 r.
Nr przetargu: 13/2022INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW


Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć Gmina Szaflary na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.

„Budowa, przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bór oraz
w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

wynosi: 2 087 147,86 zł brutto;
„Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”


Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Szaflary


Infor o wysokości śr [...].pdf

2022-05-26 10:20 Jakub Gasik Znak sprawy RGGZ.271.26.2022 Szaflary dnia 26.05.2022r.
Nr przetargu 13/2022
https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

Zmiany treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: „Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:


Zmiana nr 1 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego):

W dziale XXVII. Wymagania dotyczące wadium, pkt. 1 zmienia się zapis:
tekst:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)
„Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”

zastępuje się następującym:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania którego przedmiotem jest „Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”, jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) na zadanie - Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.


Zamiana SWZ.pdf

Zmiana SWZ - nr 1.do [...].docx

2022-05-26 09:33 Jakub Gasik The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-26 09:26 Jakub Gasik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szaflary
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892713
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Zakopiańska 18
1.4.2.) Miejscowość: Szaflary
1.4.3.) Kod pocztowy: 34-424
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szaflary.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177519/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-26 08:55

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00158143/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.4.1. Informacje dotyczące wadium
Przed zmianą:
kwocie: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)
„Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 28.06.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 04 88120005
00000000 2134 0009 wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w tytule umieszczając
Znak sprawy RGGZ.271.26.2022, nr przetargu 13/2022, z adnotacją „wadium”. Wadium musi wpłynąć na wskazany
rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek
bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania którego przedmiotem jest „Budowa, przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”, jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie: 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100) na zadanie - Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00
do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 28.06.2022 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 04 88120005
00000000 2134 0009 wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w tytule umieszczając
Znak sprawy RGGZ.271.26.2022, nr przetargu 13/2022, z adnotacją „wadium”. Wadium musi wpłynąć na wskazany
rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek
bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-05-30 10:00
Po zmianie:
2022-05-30 10:30

głoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 481