Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/DK/2022 Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie stanowiącej zabezpieczenie roszczeń określone w art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Magdalena Wałęska
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Department: Dział Finansowy
Deadlines:
Published : 13-05-2022 15:31:00
Placing offers : 19-05-2022 11:30:00
Offers opening : 19-05-2022 11:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 94 348 44 50

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 4 Formularz ofertowy.docx docx 16.96 2022-05-13 15:31:00 Criterion
Decyzja NOWE poz zintegrowane RZOO.pdf pdf 12996.06 2022-05-17 12:00:51 Public message
NOWA przetwarzanie i zbieranie RZOO i PSZOK Sianów.pdf pdf 11416.22 2022-05-17 12:00:51 Public message
Postanowienie gwarancja bankowa pod pz.pdf pdf 1502.89 2022-05-17 12:00:51 Public message
Postanowienie kwota gwarancji zbier i przetw RZOO.pdf pdf 2008.45 2022-05-17 12:00:51 Public message
Tabele załącznik 1 2 3 4 5.pdf pdf 18266.21 2022-05-17 12:00:51 Public message
UJEDNOLICONE PZ decyzja.pdf pdf 21099.68 2022-05-17 12:00:51 Public message
UJEDNOLICONE tabele załączniki PZ.pdf pdf 18370.99 2022-05-17 12:00:51 Public message
Bilans + R-ek wyników 2022Q1.pdf pdf 2381.84 2022-05-18 11:30:18 Public message
Bilans + r-ek wyników 2021Q1.pdf pdf 3052.16 2022-05-18 11:30:18 Public message
Sprawozdanie finansowe za 2020.xml.XAdES XAdES 1037.84 2022-05-18 11:30:18 Public message
JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-21648622913000003.xml.XAdES XAdES 2285.26 2022-05-18 11:30:18 Public message
Zestawienie zobowiązań.pdf pdf 33.62 2022-05-18 15:03:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 43.67 2022-05-20 06:58:25 Public message

Announcements

2022-05-20 06:58 Magdalena Wałęska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-18 15:03 Magdalena Wałęska Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia zobowiązań finansowych (także gwarancji) Zamawiającego wraz z informacja jak są one spłacane.
Odpowiedź: Załączono zestawienie

Zestawienie zobowiąz [...].pdf

2022-05-18 11:30 Magdalena Wałęska Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok oraz danych kwartalnych za IQ 2021 oraz IQ 2022.
Odpowiedź: Załączono dokumenty

Bilans + R-ek wynikó [...].pdf

Bilans + r-ek wynikó [...].pdf

Sprawozdanie finanso [...].XAdES

JednostkaInnaWZlotyc [...].XAdES

2022-05-17 14:21 Magdalena Wałęska 1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie gwarancji w formie weksla in blanco.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie gwarancji w formie weksla in blanco.
2. Jakie kryteria wyboru oferty zastosuje Zamawiający, jeśli dopuści różne formy zabezpieczenia gwarancji?
Odpowiedź: Oprocentowanie zablokowanych środków na rachunku bankowym nie będzie stanowiło kryterium oceny ofert.
2022-05-17 14:06 Magdalena Wałęska Prosimy o wydłużenie terminu do składania ofert z uwagi na zbyt krótki termin do przygotowania decyzji kredytowej jedynie 2 dni.
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Nowy termin: 19.05.2022 r. godz. 11.30
2022-05-17 12:00 Magdalena Wałęska 1. Prosimy o udostępnienie Umowy zawartej pomiędzy PGK Sp z o.o. w Koszalinie oraz Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej zbierania i przetwarzania odpadów oraz prowadzenia składowiska odpadów.
Odpowiedź 1. Załączono dokumenty.
2. Prosimy o udostępnienie Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz na prowadzenie składowiska odpadów.
Odpowiedź 2. Załączono dokumenty.
3. Poprosimy o przedstawienie Decyzji Marszałka wzywającej do przedstawiania przedmiotowych gwarancji bankowych.
Odpowiedź 3. Załączono dokumenty.
4. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie gwarancji bankowych w formie oprocentowanej kaucji na rachunku bankowym.
Odpowiedź 4. Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia gwarancji bankowej w formie oprocentowanej kaucji na rachunku bankowym. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w formie oprocentowanej blokady środków na rachunku bankowym.
5. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie oczekiwał wystawienia gwarancji w formie papierowej czy elektronicznej?
Odpowiedź 5. Zamawiający w Kryteriach i warunkach formalnych wskazał że wymaga wystawienia gwarancji w formie elektronicznej.

Decyzja NOWE poz zin [...].pdf

NOWA przetwarzanie i [...].pdf

Postanowienie gwaran [...].pdf

Postanowienie kwota [...].pdf

Tabele załącznik 1 2 [...].pdf

UJEDNOLICONE PZ decy [...].pdf

UJEDNOLICONE tabele [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Udzielenie gwarancji bankowej na kwotę 800 227,05 zł Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie w których Beneficjentem jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Gwarancja na kwotę 800 227,05 zł z tyt. posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 1 pc. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Komunalna 5,
75-724, Koszalin
(0)
2 Udzielenie gwarancji bankowej na kwotę 2 520 779,45 zł Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie w których Beneficjentem jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Gwarancja na kwotę 2 520 779,45 zł z tyt. posiadanego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. 1 pc. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Komunalna 5,
75-724, Koszalin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Zał. nr 4 Formularz [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Prowizja przygotowawcza płatna jednorazowo. Prowizja za zaangażowanie płatna kwartalnie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji dla gwarancji na kwotę 800 227,05 od dnia 31 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2023 r., dla gwarancji na kwotę 2 520 779,45 zł od dnia 9 czerwca 2022 r. do dnia 08 czerwca 2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Brak żądania przez Gwaranta dodatkowych oświadczeń od Benficjenta w celu udzielenia gwarancji - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Wzór gwarancji bankowej na kwotę 800 227,05 zł - Proszę załączyć wzór gwarancji bankowej Attachment required (0)
7 Wzór gwarancji bankowej na kwotę 2 520 779,45 zł - Proszę załączyć wzór gwarancji bankowej Attachment required (0)
8 Gwarancje bankowe w formie elektronicznej - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
9 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 229