logo
Tomasz
Konończuk
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Electronic auction: Dostawa materiałów biurowych (ID 613609)

Starting date: 19-05-2022 10:00:00

To the end: finished

Current offer value is: 713.40 PLN
What is the minimum increment? 10.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 800.00 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 1 min
From which price is increment counted? lowest
Does supplier have to place an offer for all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

Szanowni Państwo,


W imieniu ……….......... informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plRegulamin obowiązujący Wykonawców
składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej
oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej
Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej
www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za
pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są
zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki
i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie
koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych
kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz
otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych
zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze
złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot
zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w
postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega
sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się
wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w
stosunku do KWP w Białymstoku.
13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego
regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę
oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na
wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich
przestrzegania.


Termin dostawy towaru 30 dni od dnia otrzymania zamówienia

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!


Telefon kontaktowy 47 711 31 04 Tomasz Konończuk

sekretariat Wydziału Zaopatrzenia KWP Białystok 47 711 32 70
W razie wybrania Państwa oferty zostanie przesłane zamówienie.


icon Buyer messages

  • Buyer has not publish any additional messages

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM
1 Materiały biurowe Koperta utajniona (płacowa) wzór K1 210x4 1+2, opakowanie 1800 szt. 2 pkg. 400.00 PLN
Offer value:
Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** ***
*** *** ***

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |