Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.23.2022 „Przebudowa drogi leśnej w ramach zadania pn.: „Budowa mijanek na drodze leśnej – dojazd pożarowy nr 13, 15, 16”

Iwona Dawidziuk
Nadleśnictwo Hajnówka
Deadlines:
Published : 26-09-2022 13:32:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da9fa5-ea62-03e2-69cc-0e000e48c090.pdf pdf 144.03 2022-09-26 13:32:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 745.9 2022-09-26 13:32:00 Proceeding
Załączniki nr 1, 1a, 1b i 1c (STWiOR, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Przedmiar robót).zip zip 45476.03 2022-09-26 13:32:00 Proceeding
Załączniki nr 2 - 10 do SWZ.zip zip 270.49 2022-09-26 13:32:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 373.13 2022-10-11 13:01:46 Public message
informacja o wyborze oferty .pdf pdf 281.15 2022-10-13 15:14:41 Public message

Announcements

2022-10-13 15:14 Iwona Dawidziuk Nadleśnictwo Hajnówka na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi leśnej w ramach zadania pn.: „Budowa mijanek na drodze leśnej – dojazd pożarowy nr 13, 15, 16 ” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-11 13:01 Iwona Dawidziuk SA.270.23.2022.
Zamawiający: Nadleśnictwo Hajnówka, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi leśnej w ramach zadania pn.: „Budowa mijanek na drodze leśnej – dojazd pożarowy nr 13, 15, 16”.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-11 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 3289203,59 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1528