Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAO.26.6.2023 Świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych na potrzeby CUS.

Iwona Sołyga
Urząd Miejski Starachowice Department: Centrum Usług Społecznych
Deadlines:
Published : 15-03-2023 07:38:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Centrum Usług Społecznych z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych dla CUS w Starachowicach.

I.                    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz nieczystości stałych według obowiązującego katalogu odpadów jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z miejsc, gdzie Zamawiający ma swoje siedziby tj.:

a)       ul. Majówka 21a Starachowice;

b)       ul. Widok 10a Starachowice.

 W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do:

 - odbioru nieczystości po uprzednim otrzymaniu informacji od Zamawiającego, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu;

- oczyszczanie miejsc zaśmieconych (rozproszonych śmieci) w czasie załadunku nieczystości stałych;

- wyposażenie nieruchomości Zamawiającego w sprawne technicznie, zamykane na kłódkę pojemniki na nieczystości stałe w ilości:

a)       2 sztuki o pojemności 1,1 m3 lub 1 pojemnik o pojemności 2,2 m3  - lokalizacja ul. Majówka 21a;

b)       2 sztuki o pojemności 1,1 m3 - lokalizacja ul. Widok 10a.

- wymiana zużytych lub naprawa uszkodzonych pojemników, których zniszczenie nastąpiło wskutek normalnego zużycia;

- zapewnienie prawidłowości składowania oraz utylizacji śmieci w ramach ustalonego wynagrodzenia.

Ponadto Wykonawca wyrazi zgodę na oznakowanie pojemników na nieczystości stałe (naklejenie naklejki) lub zapewni dwa różne pojemniki dla lokalizacji Widok 10a, celem rozgraniczenia dla osób użytkujących.

Wykonawca odpowiada za prawidłową utylizację śmieci.

Cena za 1 m3 zawiera wszystkie koszty (w tym również za dzierżawę pojemników), jakim Wykonawca obciąży Zamawiającego.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

Termin dostawy zamówienia - od 01.04.2023 r.  - 31.12.2023 r. 

III. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie ceną.

IV Warunki udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zapewniającymi terminowość dostarczania i realizacji zamówienia.

 

Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, zgodne co do treści z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 i 2 do postępowania.

V. Płatność.

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (MPP, split payment) w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Ponadto w związku z centralizacją VAT Wykonawca wystawi fakturę, na której po stronie Zamawiającego będą widniały dwa podmioty tj. nabywca: Gmina Starachowice i odbiorca: Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

VI. Inne.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Rosja.docx docx 18.34 2023-03-15 07:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 -oświadczenie.docx docx 15 2023-03-15 07:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 -oświadczenie.docx docx 15.02 2023-03-17 10:27:00 Public message

Announcements

2023-03-17 10:26 Iwona Sołyga Zamawiający modyfikuje Załącznik Nr 1 do postępowania.
W załączeniu przesyła zmieniony druk - Załącznik Nr 1 do postępowania.

Załącznik nr 1 -oświ [...].docx

2023-03-16 14:21 Iwona Sołyga DAO.26.6.2023

Informacja dla Wykonawców

Zamawiający modyfikuje przedmiot zamówienia i dodaje zapis w części I Przedmiot zamówienia:
Zamawiający zgłosi Wykonawcy potrzebę odbioru nieczystości stałych z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

2023-03-16 14:20 Iwona Sołyga DAO.26.6.2023

Pytanie 1
Wnosimy o zmianę zapisów:
Zmawiający wskazuje odbiory odpadów po uprzednim otrzymaniu informacji od Zamawiającego, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu – wnosimy o ustalenie harmonogramu odbioru przez cały okres trwania umowy. Proponujemy odbiór odpadów z częstotliwością raz w tygodniu lub odbiór odpadów raz na dwa tygodnie.Odpowiedź do pytania Nr 1
Zamawiający nie jest w stanie ustalić konkretnego harmonogramu wywozu nieczystości stałych, co wynika chociażby z planowanych drobnych remontów. Zamawiający nie modyfikuje zapisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia.
Szacuje się, iż wywóz nieczystości stałych odbywać się będzie średniomiesięcznie 2 razy (szacowania dokonano na podstawie danych za rok 2022).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych - 1 m^3 Centrum Usług Społecznych
ul. Majówka 21a
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od 01.04.2023 r. - 31.12.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 279