Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IN.271.2.4.2023 Konserwacja drogi nad jeziorem Lipno.

Marek Pięta
Gmina Stęszew Department: Referat Inwestycji
Deadlines:
Published : 13-03-2023 09:14:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 08:05:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Gminy Stęszew informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  Konserwacja drogi nad jeziorem Lipno.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 61 8 197 141

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Ochrona danych osobowych

1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stęszew z siedzibą w Urzędzie Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, reprezentowana przez Burmistrza.

2)    administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)     posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9)     nie przysługuje Pani/Panu:

a)     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach


Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (lub konkursu) wykluczony zostanie wykonawca o jakim mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar.pdf pdf 17 2023-03-13 09:14:00 Subject of the order
Oświadczenie o zaleganiu, niezaleganiu w podatkach.pdf pdf 131.18 2023-03-13 09:14:00 Criterion
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.docx docx 12.34 2023-03-13 09:14:00 Criterion
Przedmiar.pdf pdf 17 2023-03-13 09:14:00 Criterion
Informacja z ssji otwarcia droga nad lipnem.pdf pdf 557.59 2023-03-24 15:35:28 Public message
inf. z otwarcia ofert droga nad lipnem.doc doc 54.5 2023-03-24 15:35:28 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 329.8 2023-03-31 09:51:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze.docx docx 17.86 2023-03-31 09:51:15 Public message

Announcements

2023-03-31 09:51 Marek Pięta Zawiadomienie o wyborze oferty w załączeniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2023-03-24 15:35 Marek Pięta Informacja z sesji otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja z ssji ot [...].pdf

inf. z otwarcia ofer [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Konserwacja drogi nad jeziorem Lipno. Konserwacja drogi nad jeziorem Lipno. wg. przedmiaru.

Przedmiar.pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3117 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Oświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach - Proszę załączyć wypełnione i podpisane elektronicznie oświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach na rzecz Gminy Stęszew, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Attachment required

Oświadczenie o zaleg [...].pdf

Oświadczenie o niepo [...].docx

(0)
5 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć wypełniony i podpisany elektronicznie kosztorys przygotowany na podstawie załączonego przedmiaru. Attachment required

Przedmiar.pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 702