Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN18/21 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E

Deadlines:
Published : 03-12-2021 09:42:00
Placing offers : 17-01-2022 08:00:00
Offers opening : 17-01-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE.pdf pdf 55.68 2021-12-03 09:42:00 Proceeding
SWZ - dostawa gazu ziemnego.pdf pdf 433.44 2021-12-03 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 390.14 2021-12-03 09:42:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 151.78 2021-12-03 09:42:00 Proceeding
załączniki nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 468.89 2021-12-03 09:42:00 Proceeding
Zmiany SWZ i Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 2296.82 2022-01-10 15:08:17 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy tekst jednolity.pdf pdf 736.18 2022-01-10 15:08:17 Public message
Formularz - po sprostowaniu omyłki pisarskiej.docx docx 101.21 2022-01-14 14:44:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert ART. 222 ust.5.pdf pdf 252.33 2022-01-17 09:35:57 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 362.44 2022-02-17 10:18:36 Public message

Announcements

2022-02-17 10:18 Dział Zamówień Publicznych W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o uniewaz [...].pdf

2022-01-17 09:35 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r . Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu następujące informacje:
1) Firmy oraz adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) Ceny lub koszty zawarte w ofertach

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-17 08:00 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11.09.2019 r Pzp (Dz.U. z 2021r poz.1129 z późn.zm ), przekazuje następujące informacje:
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 4.487.075,05 zł brutto
2022-01-14 14:44 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Wykonawcy

Zamawiający dokonuję sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) .

W pkt 4 zdanie pierwsze formularza ofertowego jest:

Zobowiązujemy się do wykonywania dostaw będących przedmiotem zamówienia w okresie 12 m-cy w terminie od 01.03.2022 do 28.02.2022 roku.

powinno być

Zobowiązujemy się do wykonywania dostaw będących przedmiotem zamówienia w okresie 12 m-cy w terminie od 01.03.2022 do 28.02.2023 roku.

W załączeniu formularz ofertowy po dokonanej poprawie.


Jednocześnie informujemy, że z całości dokumentacji postepowania wynika że okres obowiązywania umowy będzie wynosił 12 miesięcy, a z uwagi na potencjalna procedure zmiany dostawcy gazu zgodnie z przepisami prawa, wskazane daty maja charakter wyłącznie orientacyjny, podany dla potrzeb postępowania . Wskazany błąd ma więc charakter oczywistej omyłki pisarskiej, dlatego, w przypadku złożenia oferty na pierwotnym formularzu, nie spowoduję to odrzucenia oferty, a oferta taka zostanie poprawiona w trybie art. 223 ust 2 pkt 1 ustawy pzp

Sprostowanie to nie zmienia w ogłoszenia o zamówieniu


Formularz - po spros [...].docx

2022-01-10 15:08 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Wykonawcy

W załączeniu Zamawiający przekazuję wyjaśnienia treści SWZ, jako odpowiedzi na zadane pytania wraz z zmianami wynikającymi z udzielonych odpowiedzi . Zmiany treści SWZ nie dotyczą przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu i nie zmieniają warunków istotnych zamówienia.

Zmiany SWZ i Wyjaśni [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 663