Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie usługi związanej z wycinką, usunięciem wiatrołomów lub przeprowadzeniem zabiegów w koronach drzew polegających na usunięciu gałęzi obumarłych i nadłamanych oraz prac polegających na utrzymaniu uformowanego kształtu koron drzew lub usunięciu gałęzi wrastających w lampy oświetlenia ulicznego, a także interwencyjnych prac polegających na usunięciu gałęzi

Marta Rolska
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 21-01-2022 13:12:00
Placing offers : 27-01-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie przy ul. Zakątek 1 reprezentowana przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie usługi związanej z wycinką, usunięciem wiatrołomów lub przeprowadzeniem zabiegów w koronach drzew polegających na usunięciu gałęzi obumarłych i nadłamanych oraz prac polegających na utrzymaniu uformowanego kształtu koron drzew lub usunięciu gałęzi wrastających w lampy oświetlenia ulicznego, a także interwencyjnych prac polegających na usunięciu gałęzi w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w sytuacjach kiedy występuje zagrożenie bezpieczeństwa.

Opis przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 1: Wycinka drzew

̵          roboty przygotowawcze,

̵          dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wycinki,

̵          wycinka drzew przy użyciu podnośnika lub wycinka drzew bez użycia podnośnika,

̵          wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie drewna na rzecz Wykonawcy,

̵          odtransportowanie sprzętu i narzędzi,

̵          oczyszczenie terenu po wycince drzew nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po dokonaniu wycinki ,

̵          wywóz transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie stanowiących zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵          zabezpieczenie miejsca wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ZADANIE NR 2:  Usunięcie wiatrołomów drzew:

̵          roboty przygotowawcze,

̵          dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wycinki,

̵          pocięcie pni i gałęzi na odcinki,

̵     wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie drewna na rzecz Wykonawcy lub transport pozyskanego drewna w miejsce wskazane przez Gminę,

̵          odtransportowanie sprzętu i narzędzi,

̵       oczyszczenie terenu po wykonaniu usługi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po przeprowadzeniu usunięcia wiatrołomu,

̵       wywóz transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie stanowiących zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵          zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług.

 

ZADANIE NR 3: Zabiegi w koronie drzew polegające na usunięcie gałęzi obumarłych i nadłamanych lub gałęzi w celu utrzymania uformowanego kształtu korony drzewa przy użyciu podnośnika lub bez użycia podnośnika:

̵          roboty przygotowawcze,

̵          dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,

̵       wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie z przeprowadzonych zabiegów drewna na rzecz Wykonawcy,

̵          odtransportowanie sprzętu i narzędzi,

̵        oczyszczenie terenu po wykonaniu usługi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po przeprowadzeniu zabiegu w koronie,

̵       wywóz transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie stanowiących zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵          zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ZADANIE NR 4: Zabiegi w koronie drzew polegające na usunięcie gałęzi wrastających w lampy oświetlenia ulicznego przy użyciu podnośnika lub bez użycia podnośnika:

̵          roboty przygotowawcze,

̵          dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,

̵        wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego odpłatnie z przeprowadzonych zabiegów drewna na rzecz Wykonawcy,

̵          odtransportowanie sprzętu i narzędzi,

̵        oczyszczenie terenu po wykonaniu usługi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po przeprowadzeniu zabiegu w koronie,

̵        wywóz transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie stanowiących zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵          zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ZADANIE NR 5: Interwencyjne prace polegające na usunięciu gałęzi w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w sytuacjach kiedy występuje zagrożenie bezpieczeństwa (wykonane w terminie do 4 godzin od telefonicznego zgłoszenia powyższej potrzeby przez Zamawiającego):

̵          roboty przygotowawcze,

̵          dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca wykonywanej usługi,

̵         wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego z przeprowadzonych zabiegów drewna do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Będzieszyn 113 lub pozostawienie na miejscu przeprowadzonych prac po wcześniejszym ustaleniu tego z przedstawicielem Zamawiającego,

̵          odtransportowanie sprzętu i narzędzi,

̵          oczyszczenie terenu po wykonaniu usługi,

̵     wywóz transportem własnym Wykonawcy na rzecz Wykonawcy odpadów nie stanowiących zgodnie z obmiarem drobnicy opałowej,

̵          zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

1.        Warunki realizacji zamówienia:

-     Usługa będzie wykonywana na terenach stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.

 -  Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania prac.

-   Termin na przeprowadzenie prac z wyjątkiem interwencyjnych polegających na usunięciu gałęzi w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w sytuacjach kiedy występuje zagrożenie bezpieczeństwa (zadanie nr 5) będzie wynosił od 10 do 15 dni roboczych. Prace interwencyjne wskazane jako zadania nr 5 wykonane będą w terminie do 4 godzin od telefonicznego zgłoszenia powyższej potrzeby przez Zamawiającego.

 

Istotne postanowienia:

1.        Drzewa rosnące na terenie nieruchomości będących własnością Gminy stanowią własność Gminy Pruszcz Gdański. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu drewna uzyskanego w wyniku wycinki drzewa, usunięcia wiatrołomu lub przeprowadzonych zabiegów w koronach po cenie ustalonej przez uprawnionego brakarza (z wyjątkiem prac interwencyjnych wskazanych jako zadanie nr 5).

2.        Przed wycinką drzew, usunięciem wiatrołomów lub przeprowadzeniem zabiegów w koronach drzew polegających na usunięciu gałęzi obumarłych i nadłamanych oraz prac polegających na utrzymaniu uformowanego kształtu koron drzew lub usunięciu gałęzi wrastających w lampy oświetlenia ulicznego na zlecenie Gminy specjalista z zakresu leśnictwa dokona klasyfikacja drewna, obmiaru ilościowo-jakościowego i wyceny drewna przeznaczonego do sprzedaży. Wartość drewna ustalona przez uprawnionego brakarza będzie wpisana w zleceniu jednostkowym.

3.        Zakup drewna przez Wykonawcę następuje z chwilą wycinki, usunięcia wiatrołomu lub przeprowadzenia zabiegów w koronie drzewa.

4.        Ustaloną cenę za zakup drewna Wykonawca jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Gminy nr 94 8335 0003 0116 5885 2000 0001 w terminie 7 dni od otrzymania faktury przez Wykonawcę.

5.        Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym następuje wpływ środków na rachunek bankowy Gminy.

6.    Fakturę za sprzedaż drewna Gmina wystawi Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru usług określonych w zleceniu jednostkowym.

 

2.         Termin wykonania zamówienia:

            Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30-11-2022r.

 

3. .   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:

  1. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
  2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

 

 

5..      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

6.      Oferta powinna zawierać:

1. wypełniony za pośrednictwem platformy Open Nexus Spółka z o.o. formularz cenowy;

2. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia tj. - wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 1);

3. kopie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC.

Uwaga: Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert.

 

 

 7..    Pozostałe informacje:       

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:           

a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;           

b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;           

c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;          

2.  Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert.           

 

8.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawców – osób fizycznych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański, którego dane kontaktowe są następujące:

− adres korespondencyjny: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo

− nr telefonu: 58 692 94 00

− adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl

Inspektor danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. banki).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).


W przypadku pytań: 


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt umowy wycinka drzew.pdf pdf 795.82 2022-01-21 13:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 wykaz usług.pdf pdf 44.74 2022-01-21 13:12:00 Proceeding
Wycinka drzew wyniki.pdf pdf 228.4 2022-02-14 11:37:33 Public message

Announcements

2022-02-14 11:37 Marta Rolska Wynik zapytania ofertowego

Wycinka drzew wyniki [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycinka drzewa przy użyciu podnośnika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 115 pc. - (0)
2 Wycinka drzewa bez użycia podnośnika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 120 pc. - (0)
3 Wykonanie zabiegu w koronie drzewa polegającego na usunięciu obumarłych i nadłamanych gałęzi lub polegającego na utrzymaniu uformowanego kształtu korony drzewa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 40 pc. - (0)
4 Wykonanie zabiegu w koronie drzewa polegającego na usunięciu gałęzi wrastających w lampy oświetlenia ulicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 20 pc. - (0)
5 Interwencyjne prace polegające na usunięciu gałęzi w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa w sytuacjach kiedy występuje zagrożenie bezpieczeństwa (do 4 godzin od zgłoszenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 5 pc. - (0)
6 Usunięcie wiatrołomu drzewa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 7 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 287