Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: F2/109/2021 Dostawa półautomatycznego wire bonder

Deadlines:
Published : 17-01-2022 14:10:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 10:00:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy.  

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.   

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:  

  • Zadawania pytań do SIWZ 
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty 
  • Przesłania odwołania/inne  

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Attachments to this procceding contains documents such as Public Procurement Notice, Terms of Reference (SIWZ) 


Full supplier instruction of placing offer in english: bit.ly/supplier_instructions


Unless it is stated differently in Public Procurement Notice, Terms of Reference or Invitation to the proceeding, communication in the proceeding, especially submitting documents, declarations, requests (other then request to participate in a proceeding), notifications, inquiries or transmitting information is held electronically by Send message form.


Questions connected with technical issues such as functioning of the system, should be addressed to Client Support Center of platformazakupowa.pl. Its telephone number is 22 101 02 02 and email address help@platformazakupowa.pl.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021_109_contract_notice_20220117.pdf pdf 454.24 2022-01-17 14:10:00 Proceeding
2021_109_ogloszenie_20220117.pdf pdf 102.65 2022-01-17 14:10:00 Proceeding
2021_109_swz_20220117.pdf pdf 1346.28 2022-01-17 14:10:00 Proceeding
2021_109_terms_of_reference_20220117.pdf pdf 1269.46 2022-01-17 14:10:00 Proceeding
2021_109_zalaczniki_20220117.docx docx 61.78 2022-01-17 14:10:00 Proceeding
2021_109_appendices_20220117.docx docx 61.89 2022-01-17 14:10:00 Proceeding
2021_109_informacja_20220127.pdf pdf 538.8 2022-01-27 13:12:43 Public message
2021_109_information_20220127.pdf pdf 338.39 2022-01-27 13:12:43 Public message
2021_109_informacja_20220210.pdf pdf 112.1 2022-02-10 13:06:56 Public message
2021_109_information_20220210.pdf pdf 110.89 2022-02-10 13:06:56 Public message

Announcements

2022-02-10 13:06 Agata Zygler Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /The information about selection of the best offer

2021_109_informacja_ [...].pdf

2021_109_information [...].pdf

2022-01-27 13:12 Agata Zygler Informacja z otwarcia ofert / Information from the opening of tenders

2021_109_informacja_ [...].pdf

2021_109_information [...].pdf

2022-01-27 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 916 255,43 PLN (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 181